You are currently viewing Mitä ovat 7P markkinoinnissa?
Mitä ovat 7Ptä markkinoinnissa (1)

Mitä ovat 7P markkinoinnissa?

Markkinointi on liiketoiminnan keskeinen osa, joka pyrkii luomaan arvoa tuotteille tai palveluille asiakkaiden tarpeisiin vastaamalla. Markkinoinnin strategiaan sisältyy monia tekijöitä, jotka auttavat yritystä tavoittamaan ja vaikuttamaan kohdeyleisöönsä. Yksi näistä strategisista tekijöistä on 7P:tä markkinoinnissa – malli, joka kattaa erilaisia elementtejä, joita yritys voi harkita markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Tässä artikkelissa tarkastelemme 7P:tä markkinoinnissa ja miten se vaikuttaa yrityksen markkinointiprosessiin.

Mitkä ovat 7P:tä markkinoinnissa ja miten ne eroavat perinteisistä 4P:stä?

Markkinoinnin 7P:tä ovat tuote, hinta, paikka, markkinointiviestintä, fyysinen todiste, henkilöstö ja prosessit. Nämä elementit täydentävät toisiaan ja auttavat yrityksiä luomaan tehokkaan markkinointistrategian.

 1. Tuote (Product): Tuote on keskeinen osa markkinointia. Se voi olla fyysinen tuote, kuten elektroniikkalaite tai vaate, tai palvelu, kuten ravintolapalvelu tai pankkipalvelu. Tuotteen on vastattava kohdeyleisön tarpeita ja odotuksia.
 2. Hinta (Price): Hinta on rahallinen korvaus, jonka asiakas maksaa tuotteesta tai palvelusta. Hinnan asettaminen vaikuttaa suoraan yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Markkinoinnin 7P:ssä hinta on yksi lisäelementti verrattuna perinteisiin 4P:hin.
 3. Paikka (Place): Paikalla viitataan tuotteen tai palvelun saatavuuteen ja jakeluun. Se kattaa fyysiset jakelukanavat sekä verkkokaupan, joiden avulla asiakkaat voivat ostaa tuotteen tai palvelun. Oikeanlainen paikka auttaa tavoittamaan kohdeyleisön tehokkaasti.
 4. Markkinointiviestintä (Promotion): Markkinointiviestintä käsittää eri keinoja, joilla yritys viestii ja mainostaa tuotettaan tai palveluaan kohdeyleisölle. Tämä sisältää mainonnan, suoramarkkinoinnin, sosiaalisen median ja PR-toimenpiteet.
 5. Fyysinen todiste (Physical Evidence): Fyysinen todiste viittaa kaikkiin aistittaviin elementteihin, joita asiakas kohtaa yrityksen palveluprosessin aikana. Se voi olla esimerkiksi myymälän ilme, verkkosivuston ulkoasu tai pakkausmateriaali. Fyysinen todiste voi luoda vaikutelman yrityksen laadusta ja luotettavuudesta.
 6. Henkilöstö (People): Henkilöstö kattaa kaikki ne henkilöt, jotka ovat vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Se voi olla myyjä myymälässä, asiakaspalvelun edustaja tai jopa yrityksen johto. Ystävällinen ja ammattitaitoinen henkilöstö voi vaikuttaa positiivisesti asiakaskokemukseen.
 7. Prosessit (Processes): Prosessit liittyvät kaikkiin liiketoiminnan prosesseihin, jotka liittyvät tuotteen tai palvelun tarjoamiseen asiakkaille. Hyvin suunnitellut prosessit voivat tehostaa toimintaa ja parantaa asiakaskokemusta.

Perinteiset 4P:tä ovat tuote, hinta, paikka ja markkinointiviestintä. Kun nämä neljä elementtiä yhdistetään 7P:hen, saadaan kattavampi ja monipuolisempi näkemys markkinoinnin strategiasta, joka ottaa huomioon myös fyysisen todisteen, henkilöstön ja prosessit.

Miten hinta vaikuttaa markkinoinnin strategiaan?

Hinta on yksi merkittävimmistä tekijöistä markkinoinnin strategiassa, ja sen asettaminen vaatii huolellista harkintaa. Hinta vaikuttaa suoraan asiakkaiden ostokäyttäytymiseen, yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn markkinoilla. Tässä esittelemme, miten hinta vaikuttaa markkinoinnin strategiaan:

Ad - Web Hosting from SiteGround - Crafted for easy site management. Click to learn more.
 1. Hinta ja kohderyhmä: Hinnan asettamisen ensimmäinen askel on ymmärtää kohdeyleisön maksuhalukkuus. Eri kohderyhmät voivat olla valmiita maksamaan eri summia samasta tuotteesta tai palvelusta. Esimerkiksi premium-tuote voi olla suunnattu varakkaammalle kohdeyleisölle, kun taas budjettituote voi houkutella hintatietoisia asiakkaita.
 2. Kilpailu ja hinta: Kilpailutilanne vaikuttaa suoraan hintaan. Jos markkinoilla on paljon samankaltaisia tuotteita, yritys saattaa joutua asettamaan kilpailukykyisen hinnan houkutellakseen asiakkaita. Toisaalta, jos yritys tarjoaa uniikkia tuotetta tai palvelua, se voi asettaa korkeamman hinnan, kun kilpailua ei ole niin paljon.
 3. Hintastrategia: Yritys voi valita erilaisia hintastrategioita riippuen tavoitteistaan. Esimerkiksi hinnoittelun voi perustaa kustannuksiin ja lisätä siihen halutun katteen, tai hinnoitella tuotteen markkinoiden mukaan, eli sitä hinnoitellaan samalle tasolle muiden samankaltaisten tuotteiden kanssa.
 4. Alennukset ja tarjoukset: Alennukset ja tarjoukset voivat houkutella uusia asiakkaita ja lisätä myyntiä lyhyellä aikavälillä. Ne voivat myös auttaa pääsemään eroon ylimääräisestä varastosta. Kuitenkin jatkuvat alennukset voivat heikentää yrityksen brändiä ja kannattavuutta pitkällä aikavälillä.
 5. Hinta ja laatu: Hinta vaikuttaa asiakkaiden käsitykseen tuotteen tai palvelun laadusta. Korkeampi hinta voi antaa vaikutelman paremmasta laadusta, kun taas liian alhainen hinta saattaa herättää epäilyksiä tuotteen laadusta. Yrityksen on löydettävä tasapaino hinnan ja laadun välillä.
 6. Joustavuus ja hinta: Joustava hinnoittelu voi olla hyödyllistä erityisesti palvelualoilla. Asiakkaille voi tarjota erilaisia hinnoitteluvaihtoehtoja riippuen heidän tarpeistaan. Joustavuus auttaa tavoittamaan erilaisia asiakasryhmiä.
 7. Hintakilpailu ja marginaalit: Voimakas hintakilpailu voi laskea hintoja ja pienentää yrityksen katteita. On tärkeää harkita tarkasti, miten hintakilpailu vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen ja pidemmän aikavälin strategiaan.
 8. Hinta ja markkinoiden vaihtelut: Markkinatilanteet ja kysynnän vaihtelut voivat vaikuttaa hintoihin. Esimerkiksi korkea kysyntä sesonkiaikana voi mahdollistaa korkeamman hinnan, kun taas alhainen kysyntä voi vaatia hinnanalennuksia.
 9. Hinta ja brändiarvo: Hinta liittyy vahvasti brändiarvoon. Yrityksen on pidettävä huolta siitä, että hinta tukee brändin asemaa markkinoilla. Liian alhaiset hinnat voivat vähentää brändin eksklusiivisuutta, kun taas liian korkeat hinnat voivat hyllyttää potentiaalisia asiakkaita.
 10. Hintakorotusten hallinta: Hinnankorotukset voivat olla välttämättömiä kustannusten nousun tai muiden tekijöiden vuoksi. On tärkeää, että yritys kommunikoi selkeästi asiakkaille hinnankorotuksista ja perustelee ne tarvittaessa. Asiakkaiden reaktio hintakorotuksiin voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen menestykseen.

Hinta on monimutkainen tekijä markkinoinnissa, ja sen vaikutukset ovat laaja-alaisia. Yrityksen on ymmärrettävä kohdeyleisönsä, kilpailutilanne, tuotteen tai palvelun laatu sekä pitkän aikavälin tavoitteet, jotta hinta voidaan asettaa oikein markkinoinnin strategian tukemiseksi.

Millainen rooli tuotteella on markkinoinnissa?

Tuote on yksi keskeisimmistä elementeistä markkinoinnissa, ja sen rooli on erittäin merkittävä. Tuote on se, mitä yritys tarjoaa asiakkaille, ja sen on vastattava kohdeyleisön tarpeisiin ja toiveisiin. Tässä tarkastelemme, millainen rooli tuotteella on markkinoinnissa:

 1. Asiakastarpeiden tyydyttäminen: Tuote on suunniteltu tyydyttämään asiakkaiden tarpeet. Sen on ratkaistava asiakkaiden ongelmat tai täytettävä heidän toiveensa. Tehokas markkinointi huomioi asiakaskeskeisen lähestymistavan ja varmistaa, että tuote vastaa kohdeyleisön tarpeisiin.
 2. Brändin ilmentymä: Tuote on usein brändin tärkein ilmentymä. Se edustaa yrityksen arvoja, filosofiaa ja lupausta asiakkaille. Brändin rakentaminen ja vahvistaminen liittyvät läheisesti tuotteen laatuun ja ominaisuuksiin.
 3. Kilpailuedun lähde: Uniikki ja innovatiivinen tuote voi olla kilpailuedun lähde markkinoilla. Se erottuu kilpailijoista ja houkuttelee asiakkaita. Markkinoinnissa korostetaan usein tuotteen ainutlaatuisia myyntivaltteja ja kilpailuetuja.
 4. Kohdeyleisön määrittely: Tuotteen suunnittelussa ja markkinoinnissa on tärkeää määritellä tarkkaan kohdeyleisö, jolle se on suunnattu. Tuotteen ominaisuudet ja markkinointiviesti muokataan vastaamaan kohdeyleisön tarpeita ja mieltymyksiä.
 5. Elinkaaren hallinta: Tuotteen elinkaaren vaiheet – lanseeraus, kasvu, kypsyys ja lasku – vaativat erilaisia markkinointitoimenpiteitä. Markkinointi pyrkii pidentämään tuotteen kypsää vaihetta ja ehkäisemään sen nopeaa laskua.
 6. Hinnoittelustrategia: Tuotteen ominaisuudet ja laatu vaikuttavat suoraan sen hintaan. Hinnoittelustrategiaan vaikuttaa esimerkiksi, onko tuote premium-tasoinen, edullinen massatuote vai jotain siltä väliltä. Hinta ja tuote muodostavat usein toisiinsa linkittyvän parin markkinoinnissa.
 7. Markkinointiviestintä: Markkinointiviestinnässä korostetaan tuotteen ominaisuuksia ja etuja asiakkaille. Hyvin suunniteltu markkinointiviesti voi houkutella asiakkaita ja vakuuttaa heidät valitsemaan juuri kyseisen tuotteen.
 8. Kanta-asiakkuudet: Laadukas ja tyydyttävä tuote voi luoda kanta-asiakkuuksia, kun asiakkaat palaavat ostamaan sitä uudelleen. Kanta-asiakkuudet ovat tärkeitä yrityksen pitkäaikaiselle menestykselle, ja ne luovat vakaan asiakaskunnan.
 9. Innovaatio ja kehitys: Markkinointi tukee myös tuotekehitystä ja innovaatiota. Asiakaspalautteen ja markkinatutkimusten perusteella yritys voi kehittää tuotettaan vastaamaan muuttuvia tarpeita ja odotuksia.
 10. Tuotteen laatu ja maine: Laadukas tuote luo hyvän maineen yritykselle. Asiakkaat arvostavat tuotteen luotettavuutta ja suorituskykyä, mikä voi johtaa positiiviseen suositteluun ja vahvaan maineeseen markkinoilla.

Tuote on siis markkinoinnin peruspilari, joka vaikuttaa moniin markkinointipäätöksiin ja strategioihin. On tärkeää, että tuote on kohdennettu oikealle kohdeyleisölle ja se täyttää asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Laadukas ja kilpailukykyinen tuote on vahva perusta menestyvälle markkinoinnille.

Mikä on markkinoinnin viestinnän merkitys?

Markkinoinnin viestintä on olennainen osa markkinointistrategiaa, ja sen tavoitteena on välittää yrityksen viesti kohdeyleisölle. Viestinnän avulla yritys voi luoda suhteen asiakkaisiin, herättää mielenkiinnon tuotetta tai palvelua kohtaan, ja vaikuttaa ostokäyttäytymiseen. Seuraavaksi tarkastelemme, mikä on markkinoinnin viestinnän merkitys:

 1. Tietoisuuden luominen: Markkinoinnin viestintä auttaa luomaan tietoisuutta yrityksestä, sen tarjonnasta ja brändistä. Tehokkaan viestinnän avulla yritys voi tavoittaa laajemman kohdeyleisön ja tehdä sen tunnetuksi markkinoilla.
 2. Brändin rakentaminen: Viestintä tukee brändin rakentamista ja identiteetin luomista. Yritys voi viestinnän kautta välittää brändin arvoja, filosofiaa ja lupauksia asiakkaille. Brändiin liittyvien viestien johdonmukaisuus luo luottamusta ja sitoutumista.
 3. Tuotetiedon välittäminen: Viestinnän kautta yritys voi välittää tärkeää tuotetietoa ja etuja kohdeyleisölle. Asiakkaat tarvitsevat tietoa tuotteen ominaisuuksista, käyttötavoista ja hyödyistä tehdäkseen tietoon perustuvan päätöksen.
 4. Kohdeyleisön sitouttaminen: Sitouttava viestintä voi vahvistaa asiakassuhdetta ja kannustaa kanta-asiakkuuksiin. Viestinnän tulee olla vuorovaikutteista ja vastata asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin.
 5. Kilpailuedun luominen: Luovalla ja vaikuttavalla viestinnällä yritys voi erottua kilpailijoistaan. Uniikit ja mieleenpainuvat mainosviestit voivat jättää positiivisen vaikutelman asiakkaille ja houkutella heitä valitsemaan juuri kyseisen tuotteen tai palvelun.
 6. Ostopäätöksen tukeminen: Markkinoinnin viestintä voi auttaa tukemaan asiakkaiden ostopäätöstä. Viime hetken tarjoukset, arvostelut ja suositukset voivat vaikuttaa siihen, että asiakas valitsee juuri kyseisen tuotteen kilpailijan sijaan.
 7. Muistutus ja pysyvyys: Viestinnän jatkuvuus pitää yrityksen ja sen tarjonnan mielessä asiakkailla. Säännölliset markkinointiviestit voivat pitää yrityksen brändin mielessä, kun asiakkaat harkitsevat ostopäätöstä.
 8. Markkinointikampanjoiden onnistuminen: Hyvin suunniteltu ja toteutettu viestintä voi olla ratkaiseva tekijä markkinointikampanjan onnistumisessa. Viestintä tehostaa kampanjan vaikutusta ja auttaa saavuttamaan sille asetetut tavoitteet.
 9. Vuorovaikutus ja palautteen kerääminen: Markkinoinnin viestintä luo mahdollisuuden vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Palautteen ja reaktion kerääminen auttaa yritystä parantamaan palveluitaan ja tuotteitaan asiakaslähtöisesti.
 10. Jatkuva markkinointisuunnitelman päivittäminen: Viestinnän kautta yritys voi saada tärkeää tietoa markkinoiden tilasta ja asiakkaiden tarpeista. Tämä tieto auttaa päivittämään ja muokkaamaan markkinointisuunnitelmaa joustavasti.

Markkinoinnin viestintä on siis keskeinen osa markkinointistrategiaa, ja sen merkitys korostuu kilpailluilla markkinoilla. Viestinnän avulla yritys voi luoda suhteita asiakkaisiin, erottua kilpailijoistaan ja tuoda esille tuotteensa tai palvelunsa uniikit ominaisuudet ja edut.

Mitä tarkoitetaan fyysisellä todisteella markkinoinnissa?

Fyysinen todiste on yksi 7P:tä markkinoinnissa ja se viittaa kaikkiin aistittaviin elementteihin, jotka asiakas kohtaa yrityksen palveluprosessin aikana. Fyysinen todiste luo visuaalisen, aistittavan ja aineellisen kokemuksen asiakkaalle ja voi vaikuttaa voimakkaasti heidän mielikuvaansa yrityksestä ja sen tarjonnasta. Seuraavaksi tutustumme tarkemmin, mitä tarkoitetaan fyysisellä todisteella markkinoinnissa:

 1. Esillepano ja myymäläympäristö: Myymälän ulkoasu, sisustus, valaistus ja esillepano ovat kaikki osa fyysistä todistetta. Ne luovat ensivaikutelman asiakkaalle ja vaikuttavat heidän käsitykseensä yrityksen brändistä ja laadusta. Visuaalisesti houkutteleva ja miellyttävä ympäristö voi houkutella asiakkaita pysymään pidempään myymälässä ja tehdä ostoksia.
 2. Tuotepakkaukset: Tuotteiden pakkaukset ovat tärkeä osa fyysistä todistetta. Laadukas, informatiivinen ja houkutteleva pakkaus voi herättää kiinnostusta ja vahvistaa tuotteen laatua. Pakkaukset voivat myös heijastaa yrityksen brändiä ja arvoja.
 3. Verkkosivuston ulkoasu: Verkkosivuston käyttöliittymä, ulkoasu ja toiminnallisuus ovat tärkeitä osia fyysisestä todisteesta digitaalisessa markkinoinnissa. Selkeä ja ammattimainen verkkosivusto voi vaikuttaa positiivisesti asiakkaiden luottamukseen yritykseen.
 4. Materiaalit ja tuotteen laatu: Tuotteen laatu ja käytetyt materiaalit ovat osa fyysistä todistetta. Laadukas ja kestävä tuote voi vahvistaa asiakkaiden luottamusta yritykseen ja sen tarjontaan.
 5. Asiakaspalvelun ammattitaito: Asiakaspalvelijoiden ammattitaito ja ystävällisyys ovat osa fyysistä todistetta. Asiakkaiden kohtaaminen henkilökohtaisesti tai puhelimitse vaikuttaa suoraan heidän kokemukseensa yrityksestä.
 6. Fyysinen vuorovaikutus asiakkaan kanssa: Fyysinen vuorovaikutus asiakkaan kanssa, kuten tapaaminen myymälässä tai toimituksen vastaanottaminen, on osa fyysistä todistetta. Se luo asiakkaalle konkreettisen kokemuksen yrityksestä.
 7. Sidosryhmien pukeutuminen: Yrityksen henkilöstön ja muiden sidosryhmien pukeutuminen voi heijastaa yrityksen brändiä ja imagoa. Yhtenäinen ja ammattimainen pukeutuminen voi vahvistaa yrityksen luotettavuutta.
 8. Sisustus ja kalusteet: Sisustus ja kalusteet ovat osa fyysistä todistetta esimerkiksi hotelleissa, ravintoloissa ja toimistotiloissa. Ne luovat tunnelmaa ja vaikuttavat asiakkaiden viihtyvyyteen.
 9. Fyysiset todisteet markkinointimateriaaleissa: Markkinointimateriaalit, kuten esitteet, mainokset ja käyntikortit, ovat fyysisiä todisteita yrityksestä ja sen tarjonnasta. Niiden laatu ja ulkoasu vaikuttavat asiakkaiden mielikuvaan yrityksestä.
 10. Käyntikohteiden siisteys ja ylläpito: Fyysiset tilat, kuten myymälät, toimistot ja asiakaspalvelupisteet, tulee pitää siisteinä ja hyvin hoidettuina. Siisteys ja ylläpito viestivät huolenpidosta ja ammattitaidosta.

Fyysinen todiste on tärkeä osa yrityksen brändin rakentamista ja asiakaskokemuksen luomista. Se luo asiakkaille konkreettisen ja aistittavan kokemuksen yrityksestä, joka voi vaikuttaa vahvasti heidän ostopäätöksiinsä ja suhtautumiseensa yritykseen.

Kuinka henkilöstö vaikuttaa markkinointiprosessiin?

Henkilöstö on merkittävä tekijä markkinointiprosessissa, sillä se muodostaa yrityksen kasvot asiakkaille. Asiakaskohtaamiset, asiakaspalvelu ja yleinen käyttäytyminen vaikuttavat vahvasti siihen, miten asiakkaat kokevat yrityksen ja sen tarjooman. Seuraavaksi käsittelemme, kuinka henkilöstö vaikuttaa markkinointiprosessiin:

 1. Asiakaspalvelu: Hyvä asiakaspalvelu on yksi tärkeimmistä tavoista luoda positiivinen asiakaskokemus. Ystävällinen, avulias ja ammattitaitoinen asiakaspalvelu voi johtaa asiakkaiden tyytyväisyyteen ja uskollisuuteen. Toisaalta huono asiakaspalvelu voi johtaa asiakkaiden menettämiseen ja huonoon maineeseen.
 2. Brändi-ilme: Henkilöstön asenne, käytös ja pukeutuminen vaikuttavat yrityksen brändi-ilmeeseen. Yhtenäinen ja ammattimainen pukeutuminen sekä positiivinen asenne vahvistavat yrityksen brändiä ja imagoa.
 3. Tuotetuntemus: Henkilöstön tulee olla hyvin perillä yrityksen tarjonnasta ja tuotteista. Hyvä tuotetuntemus mahdollistaa tehokkaan asiakaspalvelun ja auttaa vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin ja tarpeisiin.
 4. Kommunikaatiotaidot: Henkilöstön hyvät kommunikaatiotaidot ovat välttämättömiä asiakaskohtaamisissa ja markkinointiviestinnässä. Selkeä ja ammattimainen kommunikaatio luo luottamusta asiakkaisiin.
 5. Myyntitaidot: Myyntiin liittyvillä taidoilla on suuri merkitys markkinointiprosessissa. Henkilöstön kyky tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja tarjota heille sopivia tuotteita tai palveluita voi vaikuttaa suuresti myyntiin ja asiakastyytyväisyyteen.
 6. Asiakaslähtöisyys: Henkilöstön asiakaslähtöinen asenne ja toimintatavat ovat tärkeitä asiakassuhteiden rakentamisessa. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden ymmärtämistä ja huomioimista liiketoiminnassa.
 7. Koulutus ja valmennus: Henkilöstön koulutus ja valmennus ovat keskeisiä tekijöitä heidän ammattitaidon kehittämisessä. Säännöllinen koulutus auttaa henkilöstöä pysymään ajan tasalla markkinointiin liittyvistä trendeistä ja parhaista käytännöistä.
 8. Asiakaspalautteen kerääminen: Henkilöstö on tärkeässä roolissa asiakaspalautteen keräämisessä. Asiakkaiden mielipiteiden ja palautteiden huomioiminen auttaa yritystä parantamaan palveluitaan ja tuotteitaan asiakaslähtöisesti.
 9. Sisäinen markkinointi: Henkilöstö on myös osa sisäistä markkinointia, eli yrityksen omaa henkilöstöä tulee motivoida ja sitouttaa yrityksen brändiin ja tavoitteisiin. Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö välittää positiivista energiaa myös asiakkaille.
 10. Positiivisen maineen luominen: Henkilöstön ammattimainen käytös ja asiakaslähtöinen toiminta auttavat luomaan positiivisen maineen yritykselle. Tyytyväiset asiakkaat jakavat usein positiivisia kokemuksiaan, mikä voi houkutella uusia asiakkaita ja vahvistaa yrityksen asemaa markkinoilla.

Henkilöstö on siis markkinoinnin keskeinen toimija, joka vaikuttaa vahvasti asiakaskokemukseen ja yrityksen brändiin. On tärkeää panostaa henkilöstön koulutukseen, motivointiin ja sitouttamiseen, jotta he voivat olla parhaimmillaan markkinointiprosessissa.

Mikä on asiakaskokemuksen rooli markkinoinnissa?

Asiakaskokemus on keskeinen tekijä markkinoinnissa, sillä se kattaa kaikki asiakkaan vuorovaikutukset yrityksen kanssa ja vaikuttaa siihen, miten asiakas kokee yrityksen ja sen tarjooman. Positiivinen asiakaskokemus voi johtaa asiakasuskollisuuteen, suositteluun ja myynnin kasvuun, kun taas huono asiakaskokemus voi aiheuttaa asiakkaiden menetyksiä ja huonon maineen. Seuraavaksi tarkastelemme, mikä on asiakaskokemuksen rooli markkinoinnissa:

 1. Brändin imago ja maine: Asiakaskokemus vaikuttaa suoraan yrityksen brändiin ja maineeseen markkinoilla. Positiiviset asiakaskokemukset luovat vahvan brändi-imagon ja voivat johtaa positiiviseen suositteluun, kun taas huonot kokemukset voivat heikentää yrityksen mainetta.
 2. Asiakasuskollisuus: Positiivinen asiakaskokemus voi johtaa asiakasuskollisuuteen, eli asiakkaat ovat halukkaita palaamaan ostamaan yrityksen tarjontaa uudelleen. Uskolliset asiakkaat ovat tärkeitä yrityksen pitkäaikaiselle menestykselle.
 3. Suosittelu ja suusanallinen markkinointi: Tyytyväiset asiakkaat ovat todennäköisemmin valmiita suosittelemaan yritystä ja sen tarjoomaa tuttavilleen ja kollegoilleen. Positiivinen suusanallinen markkinointi voi olla tehokas tapa houkutella uusia asiakkaita.
 4. Asiakaslähtöinen lähestymistapa: Asiakaskokemus auttaa yritystä keskittymään asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Asiakaslähtöinen lähestymistapa varmistaa, että yrityksen palvelut ja tuotteet vastaavat kohdeyleisön tarpeita.
 5. Kilpailuetu: Hyvä asiakaskokemus voi olla kilpailuetu markkinoilla. Asiakkaat valitsevat usein yrityksen, joka tarjoaa parhaan asiakaskokemuksen verrattuna kilpailijoihin.
 6. Asiakaspalautteen kerääminen: Asiakaskokemuksen seuraaminen ja asiakaspalautteen kerääminen auttavat yritystä kehittämään palveluitaan ja tuotteitaan asiakaslähtöisesti. Palautteen perusteella yritys voi tehdä tarvittavia muutoksia ja parannuksia.
 7. Sidosryhmien sitouttaminen: Asiakaskokemus ei rajoitu pelkästään asiakkaisiin, vaan se voi myös vaikuttaa muiden sidosryhmien, kuten työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien, sitouttamiseen ja suhteisiin yritykseen.
 8. Markkinointiviestinnän tehostaminen: Positiiviset asiakaskokemukset antavat yritykselle vahvaa aineistoa markkinointiviestintään. Asiakaskokemuksiin perustuvat asiakastarinat ja suositukset voivat olla tehokkaita markkinointimateriaaleja.
 9. Asiakaspalvelu ja asiakaskokemuksen erot: Vaikka asiakaspalvelu on osa asiakaskokemusta, ne eivät ole sama asia. Asiakaspalvelu kattaa asiakkaiden kanssa tapahtuvat suorat kohtaamiset, kun taas asiakaskokemus kattaa kaikki asiakkaan vuorovaikutukset yrityksen kanssa, myös ennen ja jälkeen ostotapahtuman.
 10. Jatkuvan parantamisen kulttuuri: Asiakaskokemus edellyttää jatkuvaa parantamisen kulttuuria yrityksessä. Tyytyväisten asiakkaiden ylläpitäminen ja uusien houkutteleminen vaativat jatkuvaa huomiota asiakaslähtöisyyteen ja laadukkaaseen palveluun.

Asiakaskokemus on siis kriittinen osa markkinointia, ja sen vaikutukset ovat laajat. Positiivinen asiakaskokemus vahvistaa yrityksen brändiä, luo asiakasuskollisuutta ja voi johtaa suositteluun, kun taas huono asiakaskokemus voi aiheuttaa asiakkaiden menetyksiä ja negatiivista mainetta. On tärkeää panostaa asiakaskokemuksen parantamiseen ja seurata jatkuvasti asiakkaiden mielipiteitä ja palautetta.

Miten prosessit vaikuttavat markkinointistrategiaan?

Prosessit ovat olennainen osa markkinointia, ja ne liittyvät kaikkiin liiketoiminnan prosesseihin, jotka liittyvät tuotteen tai palvelun tarjoamiseen asiakkaille. Hyvin suunnitellut ja tehokkaat prosessit voivat vaikuttaa merkittävästi markkinointistrategiaan ja sen onnistumiseen. Tässä käsittelemme, miten prosessit vaikuttavat markkinointistrategiaan:

 1. Asiakaslähtöisyys: Prosessien tulee olla asiakaslähtöisiä ja keskittyä asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Hyvä asiakaspalveluprosessi varmistaa, että asiakkaat saavat nopean ja laadukkaan palvelun.
 2. Tehokkuus ja nopeus: Prosessien tehokkuus ja nopeus vaikuttavat suoraan asiakaskokemukseen. Tehokkaat prosessit mahdollistavat nopean ja sujuvan palvelun, mikä voi parantaa asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta.
 3. Kustannustehokkuus: Tehokkaat prosessit voivat myös tuoda säästöjä ja parantaa kustannustehokkuutta. Tämä voi mahdollistaa kilpailukykyisemmän hinnoittelun ja paremman katteen tuotteille ja palveluille.
 4. Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen: Prosessit vaikuttavat suoraan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja lanseeraukseen markkinoille. Sujuvat prosessit nopeuttavat uusien tuotteiden tuomista markkinoille.
 5. Markkinointiviestintä: Prosessit ovat myös osa markkinointiviestinnän suunnittelua ja toteutusta. Selkeät ja johdonmukaiset prosessit voivat varmistaa, että markkinointiviestit tavoittavat oikeat kohderyhmät oikeaan aikaan.
 6. Asiakasdata ja analytiikka: Prosessit vaikuttavat myös asiakasdatan keräämiseen ja analytiikkaan. Laadukas asiakasdata auttaa ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja käyttäytymistä, mikä ohjaa markkinoinnin suunnittelua.
 7. Kampanjoiden suunnittelu ja toteutus: Kampanjoiden suunnittelu ja toteutus vaativat hyvin suunniteltuja prosesseja. Kampanjoiden aikataulutus, resurssien hallinta ja viestinnän koordinointi ovat tärkeitä tekijöitä kampanjoiden onnistumisessa.
 8. Sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin hallinta: Sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin prosessit vaikuttavat siihen, miten yritys viestii ja vuorovaikuttaa asiakkaiden kanssa verkossa.
 9. Jatkuvan parantamisen kulttuuri: Prosessien jatkuva parantaminen ja kehittäminen ovat osa markkinoinnin kulttuuria. Joustavuus ja nopea reagointi asiakkaiden tarpeisiin ovat tärkeitä tekijöitä muuttuvilla markkinoilla.
 10. Kilpailukyky markkinoilla: Hyvin organisoitu ja hallittu prosessien ketju antaa yritykselle kilpailuetua markkinoilla. Tehokkuus, nopeus ja laatu voivat olla merkittäviä tekijöitä, jotka erottavat yrityksen kilpailijoistaan.

Prosessit ovat siis tärkeä osa markkinointia, ja niiden vaikutus ulottuu koko yrityksen toimintaan. Hyvin suunnitellut ja tehokkaat prosessit mahdollistavat asiakaslähtöisen lähestymistavan ja kilpailuedun saavuttamisen markkinoilla.

Kuinka ihmisten segmentointi vaikuttaa markkinoinnin 7P:hen?

Ihmisten segmentointi on keskeinen osa markkinointistrategiaa, ja sen avulla kohdennetaan markkinointitoimenpiteet eri asiakasryhmille. Markkinoinnin 7P:tä – tuote, hinta, paikka, markkinointiviestintä, fyysinen todiste, henkilöstö ja prosessit – muokataan segmentoinnin perusteella vastaamaan erilaisten asiakasryhmien tarpeita ja odotuksia. Tässä käsittelemme, kuinka ihmisten segmentointi vaikuttaa markkinoinnin 7P:hen:

 1. Tuote: Segmentoinnin perusteella yritys voi tarjota erilaisia tuotteita tai tuotepaketteja eri asiakasryhmille. Tuotteen ominaisuudet, käyttötarkoitukset ja brändi viestitään kullekin kohderyhmälle sopivaksi.
 2. Hinta: Hinnoittelussa otetaan huomioon kunkin asiakasryhmän maksuhalukkuus ja arvostus tuotetta tai palvelua kohtaan. Yksilöllinen hinnoittelu tai alennukset voivat olla osa segmentoidun markkinoinnin strategiaa.
 3. Paikka: Segmentoinnin avulla yritys voi valita oikeat jakelukanavat ja paikat, joissa tavoittaa kunkin kohderyhmän. Esimerkiksi eri ikäryhmät ja asiakassegmentit voivat olla aktiivisesti läsnä eri somekanavissa.
 4. Markkinointiviestintä: Viestintä muokataan segmentoitujen asiakkaiden mieltymysten ja tarpeiden mukaan. Erilaiset viestit, mainokset ja kampanjat voidaan suunnitella eri kohderyhmille.
 5. Fyysinen todiste: Fyysinen todiste voi vaihdella asiakasryhmittäin. Esimerkiksi myymälän ilme ja sisustus voivat olla erilaisia eri kohderyhmille suunnattuna.
 6. Henkilöstö: Asiakasryhmien tarpeet voivat vaikuttaa henkilöstön koulutukseen ja osaamiseen. Eri asiakasryhmille suunnatut henkilöstön vuorovaikutustavat voivat olla osa segmentoituja markkinointitoimenpiteitä.
 7. Prosessit: Prosessit suunnitellaan vastaamaan kunkin asiakasryhmän tarpeisiin ja odotuksiin. Esimerkiksi nopeat ja automatisoidut prosessit voivat olla tärkeitä kiireisille asiakkaille.

Ihmisten segmentointi mahdollistaa siis markkinoinnin 7P:n räätälöinnin kullekin asiakasryhmälle sopivaksi. Segmentoitu markkinointi auttaa yritystä tavoittamaan ja vaikuttamaan kohdeyleisöönsä tehokkaammin ja lisää markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuutta.

Päätelmä

Markkinoinnin 7P:tä ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen markkinointiprosessiin. Tu

ote, hinta, paikka, markkinointiviestintä, fyysinen todiste, henkilöstö ja prosessit muodostavat yhdessä kokonaisvaltaisen markkinointistrategian, joka ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Ihmisten segmentointi on olennainen osa markkinointia, sillä se mahdollistaa markkinointitoimenpiteiden kohdentamisen oikeille asiakasryhmille.

Leave a Reply