You are currently viewing Mikä on asiakassegmentointi?
asiakassegmentointi

Mikä on asiakassegmentointi?

Asiakassegmentointi on markkinoinnin ja liiketoiminnan strateginen lähestymistapa, joka voi tuoda merkittäviä etuja niin suurille kuin pienillekin yrityksille. Se perustuu idealle siitä, että kaikki asiakkaat eivät ole samanlaisia, ja siksi yritykset voivat menestyä paremmin, kun ne ymmärtävät ja palvelevat erilaisia asiakasryhmiä tehokkaasti.

Mikä on asiakassegmentointi?

Asiakassegmentointi on prosessi, jossa yritykset jakavat asiakkaansa ryhmiin niiden samankaltaisten tarpeiden, käyttäytymisen, ominaisuuksien tai muiden kriteerien perusteella. Tavoitteena on luoda selkeä käsitys siitä, ketkä asiakkaat ovat ja mitkä tekijät ohjaavat heidän ostopäätöksiään. Tämän ymmärryksen perusteella yritykset voivat kohdentaa markkinointinsa ja myynnin tehokkaammin, tarjota räätälöityjä tuotteita ja palveluita sekä parantaa asiakaspalvelua.

Asiakassegmentoinnin hyödyt:

Asiakassegmentoinnilla on lukuisia etuja, joita yritykset voivat hyödyntää:

 • Parempi kohdentaminen: Kun yritys tunnistaa erilaiset asiakassegmentit, se voi räätälöidä markkinointiviestinsä vastaamaan kunkin ryhmän tarpeita ja mieltymyksiä. Tämä johtaa parempaan viestinnän tehokkuuteen ja korkeampaan konversioasteeseen.
 • Tuote- ja palvelukehitys: Segmenttien ymmärtäminen auttaa yrityksiä kehittämään tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeita. Tämä voi lisätä asiakastyytyväisyyttä ja uskollisuutta.
 • Parempi palvelutaso: Kun yritys tunnistaa asiakasryhmät, se voi tarjota yksilöllisempää ja räätälöityä asiakaspalvelua. Asiakkaat kokevat olevansa paremmin ymmärrettyjä ja arvostettuja.

Asiakassegmentoinnin haasteet:

Vaikka asiakassegmentointi tarjoaa monia etuja, sen käyttöönotto ja toteutus voivat olla haastavia:

Ad - Web Hosting from SiteGround - Crafted for easy site management. Click to learn more.
 • Tietojen keruu ja analysointi: Yritysten on kerättävä ja analysoitava laajasti asiakastietoja, ja tämä voi olla aikaa vievää ja kallista. Lisäksi tietosuoja- ja eettiset kysymykset liittyvät tietojen keruuseen.
 • Segmenttien määrittely: Segmenttien on oltava riittävän merkityksellisiä ja hyödyllisiä. Väärin määritellyt segmentit voivat johtaa tehottomaan kohdentamiseen.
 • Segmenttien päivittäminen: Asiakassegmentit eivät ole pysyviä. Ne voivat muuttua ajan myötä, joten yritysten on päivitettävä segmentointistrategiaansa säännöllisesti.

Asiakassegmentoinnin vaiheet:

Asiakassegmentoinnissa on useita vaiheita, jotka yrityksen on käytävä läpi:

 1. Tavoitteiden määrittely: Yrityksen on ensin selvitettävä, mitä se haluaa saavuttaa asiakassegmentoinnilla. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi myynnin kasvuun, markkinointikampanjoiden tehokkuuden parantamiseen tai asiakaspalvelun laadun parantamiseen.
 2. Tietojen kerääminen: Yrityksen on hankittava asiakastietoja eri lähteistä, kuten ostoista, verkkokäyttäytymisestä ja asiakaspalautteista.
 3. Tietojen analysointi: Kerättyjä tietoja on analysoitava tunnistaakseen mahdolliset segmentit. Analyysin avulla voidaan paljastaa asiakkaiden yhteiset piirteet ja käyttäytymismallit.
 4. Segmenttien määrittely: Tunnettujen asiakasryhmien perusteella yrityksen on luotava selkeät ja erottuvat segmentit. Näiden segmenttien on oltava riittävän suuria ja merkityksellisiä.
 5. Segmenttien validointi: Ennen kuin segmenttejä otetaan käyttöön, niitä on testattava ja validoitava. Tämä auttaa varmistamaan, että ne ovat hyödyllisiä ja toimivia.
 6. Segmenttien käyttö: Lopuksi yrityksen on hyödynnettävä segmenttejä markkinoinnissaan ja liiketoiminnan päätöksissään. Kohdennetut kampanjat ja palvelut voivat parantaa tuloksia.

Asiakassegmentoinnin menetelmät:

Asiakassegmentointi voidaan suorittaa useilla erilaisilla perusteilla:

 • Demograafiset tekijät: Segmentointi voi perustua esimerkiksi ikään, sukupuoleen, sijaintiin, tulotasoon ja perhetilanteeseen.
 • Käyttäytymistekijät: Ostokäyttäytymiseen, brändin sitoutumiseen ja tuotteen käyttötapaan perustuva segmentointi auttaa tunnistamaan, miten asiakkaat käyttäytyvät ja reagoivat yrityksen tarjontaan.
 • Psykografiset tekijät: Psyk

ografiseen segmentointiin kuuluu asiakkaiden elämäntapa, arvot, mieltymykset ja persoonallisuuspiirteet. Tällainen segmentointi on hyödyllinen brändin rakentamisessa ja mainonnan luomisessa.

Asiakassegmentoinnin esimerkki:

Kuvitellaan esimerkki kahvilaketjusta, joka haluaa asiakassegmentoida asiakkaansa:

 • Demograafiset tekijät: Yritys voi jakaa asiakkaat iän ja sijainnin perusteella. Esimerkiksi nuoret aikuiset kaupungeissa voivat muodostaa yhden segmentin.
 • Käyttäytymistekijät: Yritys voi tunnistaa asiakkaat, jotka tekevät säännöllisesti suuria tilauksia ja ne, jotka vierailevat usein mutta ostavat vain kahvin.
 • Psykografiset tekijät: Yritys voi segmentoida asiakkaat niiden kahvijuomien perusteella, joita he tilaavat. Esimerkiksi asiakkaat, jotka suosivat eksoottisia kahvijuomia, muodostavat yhden segmentin.

Tämän segmentoinnin avulla kahvilaketju voi kohdistaa markkinointinsa ja tarjouksensa paremmin kullekin ryhmälle. Esimerkiksi nuorille aikuisille voidaan tarjota erityisiä tarjouksia kaupunkien sijainneissa, kun taas uskollisille kahvinjuojille voidaan tarjota kanta-asiakasohjelmaa.

Asiakassegmentoinnin hyödyt pienille yrityksille:

Pienet yritykset voivat erityisesti hyötyä asiakassegmentoinnista useista syistä:

 • Kohdennetumpi markkinointi: Pienet yritykset voivat usein käyttää rajallisia resurssejaan paremmin kohdentaakseen markkinointinsa segmentoiduille asiakasryhmille.
 • Parempi asiakaspalvelu: Kun pienet yritykset ymmärtävät paremmin asiakkaidensa tarpeita ja mieltymyksiä, ne voivat tarjota yksilöllisempää ja parempaa asiakaspalvelua.
 • Kilpailuetu: Segmentointi voi auttaa pieniä yrityksiä löytämään niche-markkinat, joilla ne voivat kilpailla tehokkaasti suurempien kilpailijoidensa kanssa.

Pienille yrityksille tarkoitettuja asiakassegmentoinnin vinkkejä:

Jos olet pieni yritys ja harkitset asiakassegmentoinnin käyttöönottoa, harkitse seuraavia vinkkejä:

 • Aloita yksinkertaisesti: Pienet yritykset eivät välttämättä tarvitse monimutkaisia asiakassegmentointimenetelmiä. Aloita perustason demografisilla tiedoilla, kuten iällä ja sijainnilla.
 • Käytä saatavilla olevia tietoja: Pienillä yrityksillä voi olla rajalliset resurssit tietojen keruuseen. Käytä hyväksi olemassa olevia tietoja ja analysoi niitä huolellisesti.
 • Kuuntele asiakkaita: Pienet yritykset voivat olla lähempänä asiakkaitaan kuin suuret kilpailijansa. Kuuntele asiakkaiden palautetta ja seuraa heidän käyttäytymistään.
 • Päivitä ja testaa: Älä pelkää päivittää segmentointistrategiaasi ja testata eri lähestymistapoja. Pienet yritykset voivat olla joustavampia muutoksille.

Yhteenveto:

Asiakassegmentointi on välttämätön työkalu nykyaikaisessa markkinoinnissa ja liiketoiminnassa. Se auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin asiakkaitaan, tarjoamaan heille parempaa palvelua ja kilpailemaan tehokkaammin markkinoilla. Vaikka sen käyttöönotto voi olla haastavaa, sen hyödyt ovat kiistattomat, ja se voi olla erityisen voimakas työkalu pienille yrityksille kilpailussa.

Leave a Reply