You are currently viewing Mitä CPM tarkoittaa?
CPM tarkoittaa

Mitä CPM tarkoittaa?

CPM, eli Cost Per Mille, on termi, jota käytetään digitaalisessa mainostamisessa ja markkinoinnissa. Se on mittayksikkö, joka kuvaa mainoksen kustannuksia tuhatta näyttökertaa kohti. CPM-pohjainen mainonta on yleistynyt erityisesti verkkomainonnassa, jossa mainokset näytetään käyttäjille verkkosivustoilla, sovelluksissa ja sosiaalisen median alustoilla. Tämän artikkelin tarkoituksena on tutkia syvemmin CPM:n merkitystä ja sen vaikutuksia mainostajille ja julkaisijoille.

1. Mikä on CPM:n tarkoitus?

CPM:n perusajatus on mitata mainosnäyttöjen hintaa suhteessa niiden näyttökertojen määrään. CPM ilmoitetaan yleensä yksikkönä, joka on dollareita tai euroja tuhatta näyttökertaa kohden, ja se auttaa mainostajia arvioimaan mainoskampanjansa tehokkuutta. CPM-pohjainen mainonta sopii erityisen hyvin, kun mainostajan tavoitteena on saada brändinsä näkyväksi ja luoda näkyvyyttä, eikä suoranaisesti hankkia välitöntä toimintaa, kuten klikkauksia tai ostoksia.

2. Mitkä tekijät vaikuttavat CPM:n hintaan?

CPM-hintaan vaikuttaa useita tekijöitä, ja mainostajan on otettava ne huomioon suunnitellessaan kampanjaa. Joitakin näistä tekijöistä ovat:

a. Kohderyhmän koko ja kohdennus

Kohderyhmän koko ja kohdennus vaikuttavat suoraan CPM:n hintaan. Mitä laajempi ja kilpaillumpi kohderyhmä on, sitä korkeampi CPM yleensä on. Tarkkaan kohdennettu mainonta, joka tavoittaa tietylle segmentille sopivan yleisön, voi auttaa pienentämään CPM-kustannuksia.

Ad - Web Hosting from SiteGround - Crafted for easy site management. Click to learn more.

b. Käytetty mainosmuoto

Erilaiset mainosmuodot vaikuttavat CPM-hintaan. Esimerkiksi videomainokset ovat yleensä kalliimpia kuin staattiset bannerit, koska ne vaativat enemmän resursseja ja huomiota käyttäjältä.

c. Kysynnän ja tarjonnan suhde

Mainosalustalla, kuten verkkosivustolla tai some-alustalla, CPM-hintaan vaikuttaa mainostajien kysyntä mainostilasta ja mainostilan saatavuus eli tarjonta. Jos mainostilaa on vähän ja mainostajia paljon, CPM-hinta nousee.

3. CPM vs. CPC vs. CPA – Mitä eroa näillä mittareilla on?

CPM, CPC (Cost Per Click) ja CPA (Cost Per Action) ovat kolme yleistä mittaria digitaalisessa mainonnassa. Ne eroavat toisistaan mittausperusteensa suhteen.

a. CPC (Cost Per Click)

CPC-mittarissa mainostaja maksaa jokaisesta mainokseen klikanneesta käyttäjästä. Tämä mittari sopii erityisesti silloin, kun mainostajan tavoitteena on saada käyttäjät tekemään tietty toimenpide, kuten vierailemaan verkkosivustolla tai lataamaan sovellus.

b. CPA (Cost Per Action)

CPA-mittarissa mainostaja maksaa vasta, kun käyttäjä suorittaa tietyn toimenpiteen, kuten rekisteröityy verkkosivustolle tai tekee ostoksen. Tämä mittari on suoraan sidoksissa mainostajan haluamaan lopputulokseen.

c. CPM (Cost Per Mille)

CPM-mittarissa mainostaja maksaa tuhatta näyttökertaa kohti. Tämä mittari sopii erityisesti brändinäkyvyyden ja tietoisuuden kasvattamiseen, sillä mainostaja maksaa näyttökertojen määrästä, ei suorista toimenpiteistä.

4. CPM:n edut ja haitat

CPM-pohjaisella mainonnalla on omat etunsa ja haittansa, jotka mainostajan on otettava huomioon kampanjaa suunnitellessaan.

a. Edut

 • Brändinäkyvyys: CPM-mainonta on tehokasta brändin tunnettuuden ja näkyvyyden kasvattamisessa.
 • Suuri näkyvyys: Mainos voi tavoittaa suuren yleisön riippumatta siitä, tekevätkö käyttäjät siihen välitöntä toimintaa.
 • Vakaa budjetointi: CPM-pohjaisessa mainonnassa mainostaja tietää etukäteen, kuinka paljon kustannuksia syntyy tuhatta näyttökertaa kohti.

b. Haitat

 • Riippumattomuus toimenpiteistä: CPM-mainonnassa maksat näyttökerroista, mutta et suorista toimenpiteistä, kuten klikkauksista tai ostoksista. Tämä voi tehdä kampanjan tulosten mittaamisesta haastavaa.
 • Kilpailu: Suosituilla alustoilla kilpailu mainostilasta voi nostaa CPM-hintoja.
 • Adblockerit: Jotkut käyttäjät saattavat käyttää adblockereita, mikä vähentää mainosten näyttökertoja.

5. Kuinka CPM lasketaan?

CPM:n laskeminen on suhteellisen yksinkertainen prosessi. CPM ilmoitetaan yleensä yksikkönä, joka on dollareita tai euroja tuhatta näyttökertaa kohti. Laskennassa käytetään seuraavaa kaavaa:

CPM = (Mainoksen kustannus / Näyttökertojen määrä) * 1000

Esimerkki: Jos mainoksen kustannus on 1000 euroa ja mainos saa 100 000 näyttökertaa, CPM lasketaan seuraavasti:

CPM = (1000 € / 100 000) * 1000 = 10 €

Tässä tapauksessa CPM on 10 euroa tuhatta näyttökertaa kohden.

6. Miten CPM eroaa RPM:stä?

CPM ja RPM (Revenue Per Mille) ovat kaksi eri mittaria, jotka liittyvät digitaaliseen mainontaan ja julkaisijoiden tuloihin. Vaikka ne ovat samankaltaisia, niissä on tärkeitä eroja.

CPM (Cost Per Mille)

CPM on mainostajan maksama hinta tuhatta näyttökertaa kohden. Se mittaa mainoksen näyttöjen kustannuksia, ja se on mainostajan näkökulmasta tärkeä mittari kampanjan budjetoinnissa ja tehokkuuden arvioinnissa. CPM ei ota kantaa mainoksen tuottamaan tuloon, vaan keskittyy pelkästään näyttöjen hintaan.

RPM (Revenue Per Mille)

RPM puolestaan on julkaisijan ansaitsema tulo tuhatta näyttökertaa kohden. Se on julkaisijan näkökulmasta tärkeä mittari arvioitaessa, kuinka paljon julkaisija ansaitsee mainoksistaan. RPM ottaa huomioon mainosten tuottamat tulot, ei vain näyttöjen määrää.

7. CPM ja kohdennettu mainonta

CPM-pohjainen mainonta sopii hyvin tilanteisiin, joissa mainostajan tavoitteena on lisätä brändin tunnettuutta ja näkyvyyttä suurelle yleisölle. Kuitenkin tehokkaan mainoskampanjan kannalta on tärkeää hyödyntää kohdennettua mainontaa.

Kohdennettu mainonta tarkoittaa mainosten näyttämistä tietyille kohderyhmille, jotka todennäköisimmin ovat kiinnostuneita mainostajan tarjonnasta. Tämä auttaa lisäämään mainoksen relevanssia ja siten myös parantamaan mainoksen tehokkuutta. Kohdennettu mainonta voi myös auttaa alentamaan CPM-kustannuksia, kun mainokset näkyvät vain niille, jotka ovat potentiaalisia asiakkaita.

8. CPM ja mainosten näkyvyyden mittaaminen

CPM-pohjaisessa mainonnassa mainostajan on tärkeää mitata mainosten näkyvyyttä ja sitoutumista, vaikka CPM ei suoraan ota huomioon mainoksen tehokkuutta. Mainosten näkyvyyden mittaaminen voi auttaa mainostajaa ymmärtämään, kuinka hyvin mainos tavoittaa kohdeyleisön.

Yksi mittari, jota käytetään mainosten näkyvyyden arvioimiseen, on Viewability eli näkyvyysprosentti. Se kertoo, kuinka suuri osa mainoksesta on näytetty käyttäjän näytöllä. Yleinen standardi on, että mainoksen katsotaan olevan näkyvillä, kun vähintään 50% mainoksesta on näytöllä vähintään kahden sekunnin ajan.

Lisäksi mainostajat voivat seurata mainosten CTR:tä (Click-Through Rate) eli klikkausprosenttia, joka mittaa mainoksen klikkausten suhdetta näyttökertoihin. Tämä antaa osviittaa mainoksen houkuttelevuudesta ja houkuttelevuudesta kohdeyleisölle.

9. CPM ja mainonnan tehokkuus

Vaikka CPM mittaa mainosten kustannuksia, sen perusteella ei voida tehdä suoria päätelmiä mainonnan tehokkuudesta. Tehokkaan mainoskampanjan arvioimiseksi on otettava huomioon myös muut mittarit, kuten CTR, CPA ja ROI (Return on Investment).

CPM-pohjainen mainonta voi olla erittäin tehokasta brändinäkyvyyden ja tietoisuuden kasvattamisessa. Kuitenkin mainostajan on tärkeää asettaa selkeät tavoitteet kampanjalleen ja seurata useita mittareita, jotta voidaan arvioida mainonnan kokonaistehokkuutta.

10. Käytännön vaiheita CPM-pohjaisessa mainonnassa

CPM-pohjainen mainonta voi olla tehokasta, kun sitä käytetään oikein. Tässä joitakin käytännön vaiheita, joita mainostajan tulisi harkita:

 1. Tavoitteet: Aseta selkeät tavoitteet kampanjalle. Onko tavoitteena brändinäkyvyys, liikenteen ohjaaminen verkkosivustolle vai konversioiden saaminen?
 2. Kohderyhmä: Määritä tarkkaan kohderyhmä, joka vastaa mainostettavan tuotteen tai palvelun potentiaalisia asiakkaita.
 3. Kohdennus: Hyödynnä kohdennettua mainontaa tavoittaaksesi juuri oikean yleisön. Kohdennettu mainonta voi auttaa alentamaan CPM-kustannuksia ja parantmainoksen tehokkuutta.
 4. Mainosmuoto: Valitse mainosmuoto, joka sopii parhaiten tavoitteisiisi ja kohderyhmällesi. Erilaiset mainosmuodot voivat vaikuttaa CPM-hintaan ja mainoksen näkyvyyteen.
 5. Seuranta ja analytiikka: Asenna seurantatyökalut mainoskampanjaasi, jotta voit mitata mainosten näkyvyyttä, klikkausmääriä ja muita tärkeitä mittareita. Analysoi tuloksia säännöllisesti ja tee tarvittaessa muutoksia kampanjaan.
 6. A/B-testaus: Testaa erilaisia mainosversioita ja kohdennusstrategioita A/B-testauksen avulla. Tämä auttaa tunnistamaan parhaiten toimivat elementit ja optimoimaan kampanjaa parempien tulosten saavuttamiseksi.
 7. Sisältö: Panosta houkuttelevaan ja kiinnostavaan mainossisältöön. Hyvin suunniteltu ja visuaalisesti vetävä mainos voi houkutella enemmän käyttäjiä ja parantaa mainoksen näkyvyyttä.
 8. Kampanjan budjetointi: Määritä kampanjalle sopiva budjetti ja seuraa tarkasti mainoskustannuksia. Tee tarvittaessa muutoksia budjettiin, jos huomaat, että CPM-hinnat tai mainosten tehokkuus vaihtelevat.
 9. Sijainti: Harkitse mainosten sijaintia mainosalustalla. Tietyt sijainnit, kuten etusivun mainokset tai hyvin näkyvillä olevat paikat, voivat olla kalliimpia, mutta ne voivat myös parantaa mainoksen näkyvyyttä.
 10. Jatkuva optimointi: Kampanjan aikana on tärkeää jatkuvasti optimoida mainoksia ja kohdentamista parempien tulosten saavuttamiseksi. Seuraa jatkuvasti kampanjan suorituskykyä ja tee tarvittavat muutokset.

Johtopäätös

CPM on merkittävä mittari digitaalisessa mainonnassa, joka kuvaa mainoksen kustannuksia tuhatta näyttökertaa kohti. Se on erityisen hyödyllinen mainostajan budjetoinnin ja kampanjan tehokkuuden arvioinnissa. Vaikka CPM ei yksin riitä mittaamaan mainonnan tehokkuutta, sen avulla mainostaja voi saavuttaa tavoitteensa brändinäkyvyyden ja tietoisuuden kasvattamisessa.

Käytännön vaiheet CPM-pohjaisessa mainonnassa auttavat mainostajia optimoimaan kampanjoitaan ja parantamaan mainosten näkyvyyttä ja tehokkuutta. On tärkeää seurata ja analysoida kampanjan tuloksia säännöllisesti ja tehdä tarvittavat muutokset parhaiden tulosten saavuttamiseksi. CPM-pohjainen mainonta voi olla tehokas strategia, kun sitä käytetään huolellisesti ja tavoitteellisesti.

Leave a Reply