You are currently viewing Mikä on Engagement markkinointi?
Mikä on Engagement markkinointi?

Mikä on Engagement markkinointi?

Engagement markkinointi on tärkeä ja monipuolinen lähestymistapa, joka pyrkii luomaan vuorovaikutusta ja sitoutumista asiakkaiden kanssa. Tässä artikkelissa tutkimme Engagement markkinoinnin merkitystä, strategioita, eroja perinteiseen markkinointiin, sen hyötyjä yrityksille sekä mittareita sen tehokkuuden mittaamiseksi.

Mitä on Engagement markkinointi?

Engagement markkinointi on strateginen lähestymistapa, joka pyrkii vuorovaikutuksen ja sitoutumisen luomiseen asiakkaiden kanssa. Sen tavoitteena on saada asiakkaat osallistumaan aktiivisesti brändin tai yrityksen tarjontaan, sisältöön ja viesteihin. Engagement markkinointi ei ole pelkästään yksisuuntaista viestintää, vaan se korostaa vuorovaikutusta ja asiakkaiden osallistumista.

1. Engagement markkinoinnin strategiat:

Engagement markkinointiin kuuluu monia erilaisia strategioita ja kanavia, joita voidaan hyödyntää vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Näihin strategioihin voi kuulua:

 • Sosiaalisen median kampanjat: Yritykset voivat käyttää sosiaalisen median alustoja luodakseen vuorovaikutteisia kampanjoita, kilpailuja ja kyselyjä, jotka houkuttelevat asiakkaita osallistumaan.
 • Interaktiiviset sisällöt: Yritykset voivat luoda interaktiivisia sisältöjä, kuten kyselyitä, testejä ja arvontoja, jotka motivoivat asiakkaita osallistumaan ja jakamaan kokemuksiaan.
 • Tapahtumat ja kokemukset: Tapahtumilla ja kokemuksilla on voima sitouttaa asiakkaita lähemmin brändiin tai tuotteeseen, kun he voivat kokea sen henkilökohtaisesti.
 • Käyttäjägeneroitu sisältö: Kannustamalla asiakkaita luomaan ja jakamaan omaa sisältöä brändin ympärillä, yritykset voivat lisätä sitoutumista.

2. Ero perinteiseen markkinointiin:

Engagement markkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista siinä, että se ei ole pelkästään yrityksen viestien lähettämistä asiakkaille, vaan se on kahdensuuntaista viestintää, joka kannustaa asiakkaita osallistumaan ja vuorovaikutukseen. Perinteinen markkinointi keskittyy usein yksipuoliseen mainontaan ja viestien toistamiseen, kun taas Engagement markkinointi pyrkii luomaan merkityksellisiä ja henkilökohtaisia ​​vuorovaikutuksia.

Ad - Web Hosting from SiteGround - Crafted for easy site management. Click to learn more.

3. Tärkeimmät hyödyt:

Engagement markkinoinnilla voi olla useita positiivisia vaikutuksia yritykselle, kuten:

 • Lisääntynyt asiakasuskollisuus: Sitoutuneet asiakkaat ovat todennäköisemmin uskollisia brändille ja palaavat uudelleen ostamaan.
 • Vahvempi brändi-imago: Positiiviset asiakaskokemukset ja vuorovaikutus voivat vahvistaa brändin imagoa ja mainetta.
 • Tehokkaampi markkinointi: Kun asiakkaat ovat sitoutuneita ja osallistuvat, markkinointiviestit voivat olla tehokkaampia ja vaikuttavampia.
 • Parempi asiakaspalautteen: Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa antaa mahdollisuuden saada arvokasta palautetta ja kehittää tuotteita tai palveluita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

4. Miten Engagement markkinointia mitataan:

Engagement markkinoinnin tehokkuutta voidaan mitata erilaisilla mittareilla:

 1. Sosiaalisen median sitoutuminen: Seurataan vuorovaikutusta ja osallistumista sosiaalisen median kampanjoissa ja julkaisuissa.
 2. Sivuston kävijöiden aika: Seurataan, kuinka kauan kävijät viettävät aikaa verkkosivustolla ja miten he sitoutuvat sisältöön.
 3. Osallistumisen määrä: Mitataan, kuinka monta ihmistä osallistuu kampanjoihin, tapahtumiin tai sisällöntuotantoon.
 4. Käyttäjägeneroidun sisällön määrä: Seurataan käyttäjien luoman sisällön määrää ja laatua.

Taulukko: Engagement markkinoinnin mittarit

MittariKuvaus
Sosiaalisen median sitoutuminenVuorovaikutuksen määrä ja laatu sosiaalisen median kampanjoissa ja julkaisuissa.
Sivuston kävijöiden aikaKuinka kauan kävijät viettävät aikaa verkkosivustolla ja miten he sitoutuvat sisältöön.
Osallistumisen määräKuinka monta ihmistä osallistuu kampanjoihin, tapahtumiin tai sisällöntuotantoon.
Käyttäjägeneroidun sisällön määräKuinka paljon käyttäjät tuottavat ja jakavat omaa sisältöä brändin ympärillä.

Engagement markkinoinnin tehokkuuden seuraaminen auttaa yrityksiä ymmärtämään, mitkä strategiat toimivat parhaiten ja millä alueilla voi olla parantamisen varaa.

Mitkä ovat Engagement markkinoinnin tärkeimmät haasteet?

Engagement markkinointi voi olla tehokas strategia, mutta sen toteuttamiseen liittyy myös haasteita. Tässä esseessä tarkastelemme joitakin Engagement markkinoinnin tärkeimmistä haasteista ja pohdimme, miten näihin haasteisiin voidaan vastata.

 1. Kohderyhmän tunnistaminen: Yritysten on tärkeää tunnistaa oikea kohderyhmä, joka on kiinnostunut heidän tuotteistaan tai palveluistaan. Jos kohderyhmää ei tunnisteta oikein, kampanjat ja sisällöt eivät tavoita oikeita ihmisiä, mikä voi johtaa sitoutumisen puutteeseen.
 2. Sisällön relevanssi: Sitoutumisen edellytyksenä on, että sisältö on asiakkaille relevanttia ja arvokasta. Huonosti kohdistettu tai tylsä sisältö ei houkuttele osallistumista, ja asiakkaat saattavat jopa kokea sen ärsyttävänä.
 3. Kilpailu huomiosta: Kuluttajat altistuvat päivittäin valtavalle määrälle markkinointiviestejä eri kanavissa. Kilpailu huomiosta on kovaa, ja Engagement markkinoinnin on löydettävä tapoja erottua massasta ja herättää asiakkaiden kiinnostus.
 4. Sosiaalisen median ylikuormitus: Sosiaalisen median alustat ovat tärkeitä Engagement markkinoinnissa, mutta sosiaalisen median ylikuormitus voi olla todellinen haaste. Ihmiset saavat jatkuvasti valtavan määrän sisältöä, joten kampanjoiden on oltava luovia ja vetäviä, jotta ne eivät huku massaan.
 5. Aikaresurssit: Engagement markkinointi vaatii aikaa ja vaivaa. Pienillä yrityksillä tai resurssirajoitteisilla organisaatioilla voi olla haastavaa panostaa tarpeeksi aikaa sitoutumisen edistämiseen.
 6. Mittaamisen haasteet: Vaikka on tärkeää mitata Engagement markkinoinnin tehokkuutta, sen mittaaminen voi olla haastavaa. Osallistumisen laatu voi olla vaikea kvantifioida, ja tarkkojen tulosten saaminen voi vaatia monimutkaisia ​​mittausmenetelmiä.
 7. Brändin luottamus: Sitoutuminen edellyttää, että asiakkaat luottavat brändiin ja sen viesteihin. Jos brändi ei ole rakentanut luottamusta, sitoutuminen voi jäädä vähäiseksi.

Nämä haasteet ovat todellisia, mutta ne ovat voitettavissa asianmukaisilla strategioilla ja lähestymistavoilla.

Miten sosiaalinen media vaikuttaa Engagement markkinointiin?

Sosiaalinen media on tullut keskeiseksi kanavaksi Engagement markkinoinnissa. Se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden luoda vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa ja rakentaa yhteisöjä. Tässä esseessä tarkastelemme sosiaalisen median vaikutusta Engagement markkinointiin ja miten se voi parantaa sitoutumista.

 1. Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa: Sosiaalinen media mahdollistaa reaaliaikaisen vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa. Yritykset voivat vastata asiakkaiden kysymyksiin, käsitellä palautteita ja luoda keskusteluja. Tämä vuorovaikutus luo henkilökohtaisen yhteyden asiakkaisiin ja lisää sitoutumista.
 2. Sisällön jakaminen: Sosiaalinen media on ihanteellinen alusta sisällön jakamiselle. Asiakkaat voivat jakaa yrityksen luomaa sisältöä omille verkostoilleen, mikä laajentaa brändin näkyvyyttä ja tavoittaa uusia potentiaalisia asiakkaita.
 3. Käyttäjägeneroitu sisältö: Sosiaalinen media rohkaisee käyttäjien luomaan omaa sisältöä brändin ympärille. Tämä käyttäjägeneroitu sisältö on usein luotettavampaa ja sitouttavampaa kuin brändin itse luoma sisältö.
 4. Kilpailut ja kampanjat: Sosiaalisen median kilpailut ja kampanjat ovat suosittuja Engagement markkinoinnin työkaluja. Kilpailut innostavat osallistumaan ja jakamaan kokemuksia, kun taas kampanjat voivat keskittyä tiettyihin teemoihin tai haasteisiin.
 5. Tiedonkeruu: Sosiaalinen media tarjoaa arvokasta tietoa asiakkaiden mieltymyksistä ja tarpeista. Seurantatyökalujen avulla yritykset voivat kerätä tietoa Engagement markkinoinnin tehokkuudesta ja tehdä tarvittavia muutoksia.
 6. Brändi-imago: Sosiaalinen media on myös paikka, jossa brändin imago voi vahvistua tai heikentyä. Positiivinen vuorovaikutus ja hyvä asiakaspalvelu voivat parantaa brändi-imagoa ja lisätä asiakkaiden luottamusta.

Sosiaalisen median hyödyntäminen Engagement markkinoinnissa vaatii kuitenkin tarkkaa suunnittelua ja aktiivista osallistumista. Yritysten on oltava valmiita vastaamaan asiakkaiden odotuksiin ja tarjoamaan arvoa heidän sosiaalisessa mediassa olemiselleen.

Miten Engagement markkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista?

Engagement markkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista useilla tavoilla. Perinteinen markkinointi on yleensä yksisuuntaista viestintää, kun taas Engagement markkinointi korostaa vuorovaikutusta ja osallistumista. Tässä esseessä tutkimme näiden kahden markkinointimuodon välisiä eroja ja niiden vaikutuksia yrityksiin.

 1. Viestinnän suunta: Perinteisessä markkinoinnissa viestit kulkevat yritykseltä asiakkaille, kun taas Engagement markkinoinnissa vuorovaikutus on kahdensuuntaista. Asiakkaat voivat vastata, antaa palautetta ja osallistua aktiivisesti brändin kanssa.
 2. Sitoutuminen vs. toistaminen: Perinteisessä markkinoinnissa pyritään usein toistamaan viestejä mahdollisimman monelle asiakkaalle. Engagement markkinoinnissa sen sijaan tavoitteena on saada asiakkaat sitoutumaan ja osallistumaan, mikä voi luoda syvemmän ja merkityksellisemmän suhteen.
 3. Kanavat: Perinteinen markkinointi käyttää usein perinteisiä kanavia, kuten televisiota, radiota ja painettuja medioita. Engagement markkinointi hyödyntää enemmän digitaalisia ja interaktiivisia kanavia, kuten sosiaalista mediaa ja verkkosivustoja.
 4. Mittaus: Perinteisen markkinoinnin vaikutuksia voi olla vaikea mitata tarkasti, kun taas Engagement markkinoinnin tehokkuutta voidaan seurata monilla mittareilla, kuten osallistumisen määrällä ja laadulla.
 5. Henkilökohtainen viestintä: Engagement markkinointi korostaa henkilökohtaista viestintää ja räätälöityjä viestejä, kun taas perinteisessä markkinoinnissa viestit ovat usein massatuotettuja.
 6. Asiakaslähtöisyys: Engagement markkinointi keskittyy asiakkaiden tarpeisiin ja mieltymyksiin, kun taas perinteinen markkinointi voi olla yrityslähtöistä ja keskittyä enemmän itse brändin esittelyyn.

Engagement markkinoinnin avulla yritykset voivat luoda vahvempia ja luottavaisempia suhteita asiakkaisiin ja parantaa brändin tunnettavuutta. Se voi olla erittäin tehokas tapa erottua kilpailijoista ja luoda positiivisia asiakaskokemuksia.

Mikä on asiakasosallistaminen ja miten se liittyy Engagement markkinointiin?

Asiakasosallistaminen on käsite, joka viittaa asiakkaiden aktiiviseen osallistumiseen ja osallistumiseen brändin tai yrityksen toimintaan. Se voi kattaa erilaisia ​​toimintoja, kuten palautteen antamisen, ideoiden jakamisen, sisällön luomisen ja tuotetestauksen. Asiakasosallistaminen on tärkeä osa Engagement markkinointia, koska se edistää sitoutumista ja vuorovaikutusta. Tässä esseessä tarkastelemme asiakasosallistumisen merkitystä ja sen roolia Engagement markkinoinnissa.

 1. Sitoutuminen ja omistajuus: Asiakasosallistaminen antaa asiakkaille tunteen omistajuudesta brändiin tai yritykseen. Kun heidän mielipiteensä ja ideansa otetaan huomioon, he tuntevat olevansa tärkeitä ja arvostettuja, mikä lisää sitoutumista.
 2. Tuotekehitys ja innovaatio: Asiakasosallistuminen voi olla arvokas lähde tuotekehitykselle ja innovaatioille. Asiakkaat voivat tarjota arvokasta palautetta ja ehdotuksia, jotka auttavat yrityksiä kehittämään tuotteitaan vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin.
 3. Käyttäjägeneroitu sisältö: Asiakkaat voivat osallistua sisällöntuotantoon ja luoda käyttäjägeneroitua sisältöä, kuten kuvia, videoita ja arvosteluja, jotka voivat lisätä brändin uskottavuutta ja houkutella uusia asiakkaita.
 4. Kilpailut ja kampanjat: Asiakasosallistaminen voidaan kannustaa kilpailujen ja kampanjoiden avulla, joissa asiakkaat voivat osallistua ja jakaa kokemuksiaan. Tämä luo positiivista suhdetta brändiin ja voi lisätä sitoutumista.
 5. Asiakasuskollisuus: Osallistaminen voi parantaa asiakasuskollisuutta, koska aktiiviset osallistujat ovat todennäköisemmin sitoutuneita ja tyytyväisiä.

Asiakasosallistaminen edellyttää yrityksiltä avointa viestintää ja halua ottaa asiakkaiden mielipiteet huomioon. On tärkeää luoda käyttäjäystävällisiä kanavia, joissa asiakkaat voivat helposti osallistua ja tuntea olevansa kuulluksi. Asiakasosallistuminen voi olla voimakas voimavara Engagement markkinoinnissa, kun se tehdään oikealla tavalla.

Miten henkilökohtainen viestintä vaikuttaa Engagement markkinointiin?

Henkilökohtainen viestintä on keskeinen osa Engagement markkinointia. Se viittaa yksilöllisiin viesteihin ja vuorovaikutukseen, joka kohdistuu suoraan asiakkaisiin. Tässä esseessä tutkimme henkilökohtaisen viestinnän merkitystä Engagement markkinoinnissa ja sen vaikutusta asiakkaiden sitoutumiseen.

 1. Yksilöllisyys ja merkityksellisyys: Henkilökohtainen viestintä tuntuu asiakkaista henkilökohtaisemmalta ja merkityksellisemmältä kuin massaviestit. Kun asiakas saa viestin, joka on räätälöity heidän tarpeisiinsa ja mieltymyksiinsä, se lisää sitoutumista ja kiinnostusta.
 2. Suora vuorovaikutus: Henkilökohtainen viestintä mahdollistaa suoran vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa. Tämä luo läheisemmän suhteen ja voi auttaa ratkaisemaan asiakkaiden kysymyksiä tai huolenaiheita nopeasti.
 3. Segmentointi ja kohdistaminen: Henkilökohtainen viestintä vaatii segmentointia ja kohdistamista, jotta viestit ovat relevantteja kullekin asiakasryhmälle. Tämä auttaa parantamaan sitoutumista, kun viestit puhuttelevat asiakkaita heidän omilla ehdoillaan.
 4. Asiakasuskollisuus: Henkilökohtainen viestintä voi lisätä asiakasuskollisuutta, kun asiakkaat tuntevat saavansa erityistä huomiota ja arvostusta.
 5. Sisällön räätälöinti: Henkilökohtainen viestintä mahdollistaa sisällön räätälöinnin asiakkaiden tarpeisiin. Räätälöity sisältö on todennäköisemmin kiinnostavaa ja houkuttelevaa, mikä lisää sitoutumista.

Henkilökohtainen viestintä edellyttää asiakastietojen ja analytiikan tehokasta hyödyntämistä. Yritysten on ymmärrettävä asiakkaiden tarpeet ja mieltymykset, jotta he voivat tarjota henkilökohtaista ja relevanttia viestintää. Henkilökohtainen viestintä voi olla aikaa vievää, mutta sen vaikutus Engagement markkinointiin voi olla erittäin arvokas.

Millaisia käytännön vinkkejä voidaan antaa Engagement markkinoinnin toteuttamiseksi?

Engagement markkinoinnin toteuttaminen voi olla haastavaa, mutta oikeiden käytännön vinkkien avulla yritykset voivat parantaa sitoutumista ja vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Tässä esseessä esitämme joitakin käytännön vinkkejä Engagement markkinoinnin toteuttamiseksi.

 1. Ymmärrä kohderyhmäsi: Ennen kuin aloitat Engagement markkinoinnin, on tärkeää ymmärtää kohderyhmäsi tarpeet, mieltymykset ja käyttäytymismallit. Tämä auttaa räätälöimään viestit heidän mukaansa ja lisää sitoutumista.
 2. Hyödynnä sosiaalista mediaa: Sosiaalinen media on erinomainen kanava Engagement markkinoinnille. Luo aktiivinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa ja jaa mukaansatempaavaa sisältöä, joka kannustaa osallistumiseen.
 3. Kannusta käyttäjägeneroituun sisältöön: Kannusta asiakkaita luomaan ja jakamaan omaa sisältöä brändisi ympärillä. Käyttäjägeneroitu sisältö on luotettavampaa ja sitouttavampaa.
 4. Järjestä tapahtumia ja kilpailuja: Tapahtumat ja kilpailut ovat hyviä tapoja lisätä sitoutumista. Luo interaktiivisia tapahtumia ja kannusta asiakkaita osallistumaan kilpailuihin ja haasteisiin.
 5. Tarjoa arvoa sisällössäsi: Varmin tapa houkutella osallistumista on tarjota arvokasta sisältöä, joka vastaa asiakkaiden tarpeita ja kysymyksiä.
 6. Mittaa ja seuraa tuloksia: Seuraa Engagement markkinoinnin tehokkuutta mittareilla, kuten osallistumisen määrällä ja sosiaalisen median vuorovaikutuksella. Analysoi tuloksia ja tee tarvittavat muutokset.
 7. Henkilökohtainen viestintä: Pyri luomaan henkilökohtaista viestintää asiakkaiden kanssa. Räätälöi viestit kullekin asiakasryhmälle ja vastaa asiakkaiden kysymyksiin henkilökohtaisesti.
 8. Ole avoin ja reagoiva: Ole avoin asiakkaiden palautteelle ja reagoi nopeasti heidän kysymyksiinsä ja huolenaiheisiinsa.
 9. Rakenna yhteisö: Luo aktiivinen ja osallistava yhteisö asiakkaiden ympärille. Kannusta keskusteluun ja vuorovaikutukseen yhteisön jäsenten välillä.

Engagement markkinoinnin onnistuminen vaatii jatkuvaa ponnistelua ja sitoutumista. Nämä käytännön vinkit auttavat yrityksiä luomaan vahvemman siteen asiakkaisiin ja parantamaan brändin uskollisuutta.

Näiden käytännön vinkkien avulla yritykset voivat siirtyä kohti onnistunutta Engagement markkinointia ja luoda vahvemman yhteyden asiakkaisiinsa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että Engagement markkinointi ei ole yksittäinen kampanja, vaan jatkuva prosessi, joka vaatii jatkuvaa seurantaa, analysointia ja optimointia.

Johdanto osuudessa mainittiin Engagement markkinoinnin mittareista, joiden avulla voidaan mitata sen tehokkuutta. Tässä vaiheessa on hyvä palata siihen ja tarkastella, miten nämä mittarit voivat auttaa yrityksiä arvioimaan Engagement markkinointistrategiansa onnistumista ja tekemään tarvittavat muutokset.

Engagement markkinoinnin mittarit:

 1. Osallistumisen määrä: Seurataan, kuinka moni asiakas osallistuu yrityksen kampanjoihin, kilpailuihin, kyselyihin tai muihin interaktiivisiin toimenpiteisiin. Kasvava osallistumisen määrä osoittaa kiinnostusta ja sitoutumista.
 2. Sosiaalisen median vuorovaikutus: Mittaa sosiaalisen median alustoilla tapahtuvaa vuorovaikutusta, kuten kommenttien, tykkäysten ja jakojen määrää. Lisääntyvä vuorovaikutus osoittaa, että sisältö on kiinnostavaa ja houkuttelevaa.
 3. Käyttäjägeneroidun sisällön määrä: Seurataan, kuinka paljon käyttäjät tuottavat ja jakavat omaa sisältöä brändin ympärillä. Käyttäjägeneroitu sisältö voi olla voimakas indikaattori sitoutumisen tasosta.
 4. Sitoutumisaste: Sitoutumisaste mittaa, kuinka paljon aikaa kävijät viettävät brändin sivustoilla tai sosiaalisen median alustoilla. Korkea sitoutumisaste osoittaa, että sisältö on kiinnostavaa ja houkuttelee kävijöitä viettämään enemmän aikaa brändin parissa.
 5. Konversioaste: Engagement markkinoinnin tavoitteena voi olla myös konversioiden lisääminen, kuten ostosten tai tilausten tekeminen. Konversioaste mittaa, kuinka moni osallistuja suorittaa toivotun toiminnon.
 6. Palautteen laatu: Seurataan asiakkaiden antamaa palautetta, arvosteluja ja kommentteja. Positiivinen palaute osoittaa onnistumista, kun taas negatiivinen palaute voi auttaa tunnistamaan kehityskohteita.
 7. Kanta-asiakkuus: Engagement markkinointi voi vaikuttaa kanta-asiakkuuden lisääntymiseen. Seurataan, kuinka monta asiakasta palaavat ja tekevät toistuvia ostoksia.
 8. Viraliteetti: Jos kampanja tai sisältö leviää laajalti sosiaalisessa mediassa ja saavuttaa suuren yleisön, puhutaan viraliteetistä. Tällainen leviäminen voi lisätä brändin tunnettavuutta huomattavasti.
 9. Asiakastyytyväisyys: On tärkeää mitata asiakkaiden tyytyväisyyttä ja kysyä heiltä suoraan, mitä he pitävät Engagement markkinoinnista ja millä tavoin sitä voisi parantaa.

Näiden mittareiden lisäksi on tärkeää kerätä ja analysoida dataa säännöllisesti. Tiedonkeruuun ja analytiikan avulla yritykset voivat saada syvempää tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ja mieltymyksistä sekä ymmärtää, mitkä strategiat toimivat parhaiten.

Johtopäätös:

Engagement markkinointi on voimakas työkalu, joka voi auttaa yrityksiä luomaan vahvemman siteen asiakkaisiin ja parantamaan brändin uskollisuutta. Aktiivinen vuorovaikutus asiakkaiden kanssa voi tuottaa positiivisia tuloksia ja auttaa yrityksiä erottumaan kilpailijoistaan. Mittaamalla Engagement markkinoinnin tehokkuutta yritykset voivat saada arvokasta tietoa ja kehittää strategioitaan entistäkin paremmiksi. On tärkeää, että yritykset omaksuvat Engagement markkinoinnin ja integroivat sen osaksi kokonaisvaltaista markkinointistrategiaansa menestyksen saavuttamiseksi.

Leave a Reply