You are currently viewing Markkinoinnin ja Viestinnän Mittarit: Kvantitatiiviset ja Laadulliset Arvioinnin Työkalut
Markkinoinnin ja Viestinnän Mittarit

Markkinoinnin ja Viestinnän Mittarit: Kvantitatiiviset ja Laadulliset Arvioinnin Työkalut

Markkinoinnin ja viestinnän mittarit ovat keskeinen osa yritysten strategista päätöksentekoa. Näiden mittareiden avulla yritykset voivat arvioida markkinointikampanjoidensa tehokkuutta ja saavuttaa liiketoiminnallisia tavoitteitaan. Mittareita voidaan luokitella kahden perusluokan mukaan: kvantitatiivisiin ja laadullisiin mittareihin. Kvantitatiiviset mittarit ovat numeerisia mittareita, jotka perustuvat määrälliseen dataan, kun taas laadulliset mittarit keskittyvät enemmän subjektiivisiin mielipiteisiin, tunteisiin ja mielikuviin.

Kvantitatiiviset Mittarit

Kvantitatiiviset mittarit ovat perinteisesti olleet markkinoinnin ja viestinnän mittauksen ydin. Ne tarjoavat objektiivisen ja numeerisen kuvan markkinointikampanjan suorituskyvystä. Alla on joitakin yleisiä kvantitatiivisia mittareita:

 1. Klikkausprosentti (CTR): Klikkausprosentti mittaa, kuinka monta kertaa mainos tai markkinointiviesti on saanut klikkauksia suhteessa siihen, kuinka monta kertaa se on näytetty. Korkea CTR osoittaa, että mainos houkuttelee yleisöä.
 2. Konversioprosentti (CVR): Konversioprosentti mittaa niiden käyttäjien osuutta, jotka suorittavat halutun toiminnon, kuten ostoksen, verkkosivustolla vierailun jälkeen. Tämä mittari auttaa arvioimaan markkinointiviestien tehokkuutta.
 3. Sivulatausten määrä: Tämä mittari kertoo, kuinka monta kertaa verkkosivusto on ladattu. Se voi olla hyödyllinen osoittamaan verkkosivuston suosiota ja käyttäjien aktiivisuutta.
 4. Myynnin määrä: Myynnin määrä on yksi selkeimmistä kvantitatiivisista mittareista, ja se kertoo suoraan, kuinka paljon tuotteita tai palveluita on myyty markkinointikampanjan seurauksena.
 5. Asiakashankinnan määrä: Tämä mittari mittaa uusien asiakkaiden lukumäärää markkinointikampanjan aikana. Uusien asiakkaiden hankinta on monille yrityksille tärkeä tavoite.

Kvantitatiiviset mittarit ovat vahvoja työkaluja, jotka tarjoavat selkeää ja objektiivista tietoa. Ne auttavat yrityksiä seuraamaan markkinointikampanjoidensa suorituskykyä ja tekemään päätöksiä sen perusteella, mitkä strategiat ovat toimineet parhaiten.

Laadulliset Mittarit

Laadulliset mittarit ovat enemmän suuntautuneita subjektiivisiin mielipiteisiin ja tunteisiin. Ne auttavat yrityksiä ymmärtämään, millaisia vaikutuksia markkinoinnilla ja viestinnällä on yleisön tunteisiin, mielikuviin ja asenteisiin. Tässä muutamia esimerkkejä laadullisista mittareista:

Ad - Web Hosting from SiteGround - Crafted for easy site management. Click to learn more.
 • Asiakastyytyväisyys: Tyytyväisyysmittarit, kuten asiakaskyselyt ja palautteet, auttavat yrityksiä arvioimaan asiakkaiden tyytyväisyyttä tuotteisiin ja palveluihin.
 • Brändi mielikuvat: Tämä mittari keskittyy siihen, millaisia mielikuvia ihmisillä on yrityksestä ja sen tuotteista tai palveluista. Se voi olla hyödyllinen brändin maineen rakentamisessa.
 • Brändi tunnearvo: Tämä mittari tarkastelee sitä, millaisia tunteita yritys tai brändi herättää yleisössään. Se voi auttaa yrityksiä erottumaan kilpailijoistaan.

Laadulliset mittarit tarjoavat syvällisemmän ymmärryksen siitä, miten yleisö reagoi markkinointiviesteihin. Vaikka ne eivät ole yhtä selkeitä kuin kvantitatiiviset mittarit, ne ovat tärkeitä arvioitaessa brändin mainetta ja asiakassuhteita.

Mittareiden Käyttötarkoitukset

Markkinoinnin ja viestinnän mittareita voidaan hyödyntää moniin eri tarkoituksiin:

 • Markkinointikampanjoiden tehokkuuden arviointi: Mittareiden avulla yritykset voivat seurata, kuinka hyvin eri markkinointikampanjat toimivat ja tunnistaa ne, jotka tuottavat parhaita tuloksia.
 • Markkinointistrategioiden parantaminen: Mittareiden avulla yritykset voivat tunnistaa strategioidensa heikkoudet ja tehdä tarvittavat muutokset. Esimerkiksi alhainen CTR voi osoittaa, että mainos kaipaa parannuksia.
 • Liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen mittaaminen: Yritykset voivat asettaa liiketoiminnallisia tavoitteita, kuten myynnin kasvattamisen tai brändin tunnettuuden lisäämisen, ja käyttää mittareita seuratakseen, kuinka hyvin ne ovat onnistuneet näissä tavoitteissa.

Yhteenveto

Kvantitatiiviset ja laadulliset mittarit täydentävät toisiaan markkinoinnin ja viestinnän arvioinnissa. Kvantitatiiviset mittarit tarjoavat selkeää ja numeerista dataa, kun taas laadulliset mittarit tuovat esiin tunteita, mielikuvia ja asenteita. On tärkeää valita mittarit, jotka ovat relevantteja yrityksen tavoitteille, ja seurata niitä säännöllisesti, jotta markkinointistrategiat voidaan optimoida parempien tulosten saavuttamiseksi. Yhdistämällä nämä kaksi mittarityyppiä yritykset voivat saavuttaa menestystä markkinoinnissa ja viestinnässä.

Leave a Reply