You are currently viewing Mitä eroa on brändillä ja imagolla?
Mitä eroa on brändillä ja imagolla?

Mitä eroa on brändillä ja imagolla?

Brändit ja imagot ovat käsitteitä, jotka usein sekoitetaan keskenään, mutta niiden välillä on olennainen ero. Monet saattavat ajatella, että brändi ja imagot ovat synonyymejä, mutta todellisuudessa ne edustavat erilaisia näkökulmia yritysten ja tuotteiden identiteettiin. Ymmärtääksemme näiden käsitteiden välisen eron ja niiden merkityksen liiketoiminnalle, sukellamme syvemmälle brändin ja brändimielikuvan maailmaan.

Mitä eroa on brändillä ja imagolla? Tämä kysymys on avainasemassa, kun pohdimme, miten yritykset luovat ja hallitsevat mainettaan markkinoilla. Brändi ja brändimielikuva ovat kuin kaksi puolta samaa kolikkoa. Ne ovat erillisiä, mutta toisiinsa vahvasti kietoutuneita. Keskustelemme tässä artikkelissa näiden käsitteiden välisestä suhteesta, eroista ja merkityksestä liiketoiminnan menestykselle.

Mikä on brändi?

Brändi on käsite, joka kattaa laajan kirjon elementtejä, jotka yhdessä muodostavat yrityksen tai tuotteen identiteetin. Se on yrityksen tai tuotteen luoma mielikuva, ja se määrittää sen, mitä yritys haluaa asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä ajattelevan siitä. Brändi ei rajoitu pelkästään logoon tai tunnukseen, vaan se ulottuu syvemmälle yrityksen olemukseen.

Brändi koostuu useista osatekijöistä:

 1. Arvot: Brändi kertoo yrityksen perusarvoista ja siitä, minkälaista maailmaa se pyrkii edistämään. Arvot ohjaavat yrityksen päätöksiä ja toimintaa.
 2. Lupaukset: Brändi sisältää lupauksia asiakkaille. Se voi olla lupaus laadusta, innovaatiosta, kestävyydestä tai muista tekijöistä, jotka tekevät yrityksen tai tuotteen houkuttelevaksi.
 3. Tuotteet ja palvelut: Brändi liittyy läheisesti yrityksen tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. Niiden laatu ja ominaisuudet vaikuttavat suuresti siihen, millaisena brändi nähdään.
 4. Visuaalinen identiteetti: Brändin tunnistaa usein visuaalisten elementtien, kuten logon, värimaailman ja fontin perusteella. Nämä visuaaliset elementit ovat tärkeitä brändin tunnistettavuuden kannalta.
 5. Viestintä: Brändi liittyy myös siihen, miten yritys viestii itsestään ja tuotteistaan. Mainonta, markkinointi ja muu viestintä vaikuttavat siihen, miten brändi hahmotetaan.

Mitä on brändimielikuva?

Brändimielikuva puolestaan on se, miten asiakkaat ja muut sidosryhmät kokevat yrityksen tai tuotteen. Se muodostuu heidän kokemuksistaan ja vuorovaikutuksestaan brändin kanssa. Brändimielikuva on siis ulkopuolisten näkemys brändistä, ja se voi olla hyvin erilainen kuin se kuva, jonka yritys on tarkoittanut luoda.

Ad - Web Hosting from SiteGround - Crafted for easy site management. Click to learn more.

Brändimielikuvaan vaikuttavat tekijät:

 1. Käyttökokemus: Asiakkaiden kokemukset tuotteen tai palvelun käytöstä vaikuttavat suuresti siihen, miten he näkevät brändin. Positiiviset kokemukset voivat vahvistaa brändimielikuvaa, kun taas negatiiviset voivat sen sijaan vahingoittaa sitä.
 2. Yrityksen toiminta: Brändimielikuvaa muokkaa myös se, miten yritys toimii ja millaisia arvoja se noudattaa. Esimerkiksi yrityksen ympäristöystävällisyys tai sosiaalinen vastuu voi vaikuttaa siihen, miten brändi nähdään.
 3. Suosittelut ja arvostelut: Muiden asiakkaiden mielipiteet ja suositukset voivat vaikuttaa voimakkaasti brändimielikuvaan. Positiiviset arvostelut voivat houkutella uusia asiakkaita, kun taas negatiiviset voivat torpata kiinnostuksen.
 4. Markkinointi ja viestintä: Yrityksen omalla viestinnällä on myös suuri merkitys. Mainonta, some-viestit ja muu markkinointi voivat vaikuttaa siihen, miten brändi koetaan.

Brändin ja brändimielikuvan välinen ero

Ymmärtääksemme paremmin brändin ja brändimielikuvan välistä eroa, voimme käyttää esimerkkejä.

Esimerkki 1: Apple

 • Brändi: Apple haluaa olla tunnettu innovaatiosta ja laadusta. Heidän brändinsä viestii tavoitteestaan tarjota huippuluokan tuotteita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja tyylikkäitä.
 • Brändimielikuva: Asiakkailla voi olla monenlaisia mielipiteitä Applesta. Jotkut näkevät sen hintavien, mutta laadukkaiden tuotteiden valmistajana. Toiset voivat kokea, että Apple on liian suljettu ja kallis.

Esimerkki 2: Coca-Cola

 • Brändi: Coca-Cola haluaa tuoda iloa ja mukaansatempaavuutta ihmisten elämään. Heidän brändinsä viestii positiivisuudesta ja yhdessäolon hetkistä.
 • Brändimielikuva: Monille Coca-Cola on symboli onnellisista hetkistä ja juhlista. Toisaalta jotkut voivat nähdä sen epäterveellisenä ja sokeripitoisena juomana.

Miksi ero on tärkeä?

Yrityksille on olennaista ymmärtää ero brändin ja brändimielikuvan välillä, sillä se vaikuttaa heidän liiketoimintastrategiaansa ja menestykseensä markkinoilla. Brändin rakentaminen vaatii tietoista suunnittelua ja panostusta, mutta brändimielikuvan muokkaaminen on monimutkaisempaa, sillä se riippuu monista tekijöistä, joihin yrityksellä ei ole suoraa kontrollia.

Yrityksen tulisi pyrkiä:

 • Luomaan vahva brändi, joka vastaa asiakkaiden tarpeita ja odotuksia.
 • Tarjoamaan laadukkaita tuotteita ja palveluita, jotka tukevat brändin lupauksia.
 • Viestimään avoimesti ja rehellisesti brändinsä arvoista ja tavoitteista.
 • Seuraamaan aktiivisesti brändimielikuvaa ja reagoimaan siihen tarvittaessa.

Yhteenveto

Brändi ja brändimielikuva ovat kaksi eri asiaa, vaikka ne liittyvät toisiinsa. Brändi on se, mitä yritys tai tuote haluaa olla, kun taas brändimielikuva on se, miten asiakkaat ja muut sidosryhmät näkevät sen. Yrityksen tulisi pyrkiä luomaan vahva brändi, joka vastaa asiakkaiden tarpeita ja odotuksia, ja samalla vaikuttaa positiivisesti brändimielikuvaan. Tämä tasapaino on keskeinen menestyksen avain kilpailluilla markkinoilla.

Leave a Reply