You are currently viewing Mitä tarkoittaa markkinoinnin konversio?
Mitä tarkoittaa markkinoinnin konversio?

Mitä tarkoittaa markkinoinnin konversio?

Markkinoinnin konversio on keskeinen käsite, joka kuvaa sitä, kun kävijä suorittaa halutun toimenpiteen verkkosivustolla tai markkinointikampanjassa. Konversioita mitataan eri mittareiden avulla, kuten konversioasteella, ja niiden optimointi on tärkeää liiketoiminnan tulosten parantamiseksi. Tämän esseemuotoisen artikkelin tarkoituksena on käsitellä markkinoinnin konversioon liittyviä kysymyksiä ja selventää, mitä se tarkalleen tarkoittaa ja miten sitä voidaan parantaa.

Mitä on markkinoinnin konversio?

Markkinoinnin konversio tarkoittaa sitä, kun verkkosivuston tai markkinointikampanjan kävijä suorittaa halutun toiminnon, kuten ostoksen, tilauksen, latauksen tai rekisteröitymisen. Konversioiden tavoitteena on muuttaa potentiaaliset asiakkaat todellisiksi asiakkaiksi tai saada heidät suorittamaan toivottu toimenpide. Konversioiden seuranta on tärkeää, koska se auttaa markkinoijia ymmärtämään, miten hyvin heidän strategiansa toimivat ja millaisia tuloksia he saavuttavat.

Markkinoinnin konversioita voidaan mitata eri mittareiden avulla, kuten konversioasteella ja konversioseurannalla. Konversioaste kuvaa konvertoituneiden kävijöiden osuutta kaikista sivuston kävijöistä, kun taas konversioseuranta auttaa seuraamaan tarkasti, mitkä markkinointikampanjat tai sivut tuottavat eniten konversioita.

Konversioiden tavoitteet voivat vaihdella yrityksestä ja kampanjasta riippuen. Yleisiä konversion tavoitteita voivat olla esimerkiksi tuotteen ostaminen, uutiskirjeen tilaaminen, lomakkeen täyttäminen tai sovelluksen lataaminen. Jokaisella tavoitteella on erilaiset vaatimukset ja strategiat, joiden avulla voidaan edistää konversioiden toteutumista.

Ad - Web Hosting from SiteGround - Crafted for easy site management. Click to learn more.

Miten konversioita mitataan markkinoinnissa?

Markkinoinnin konversioita mitataan yleensä erilaisten analytiikkatyökalujen avulla, kuten Google Analytics. Seurantakoodit asennetaan verkkosivuston eri osiin, jolloin työkalu pystyy seuraamaan kävijöiden toimintaa ja tunnistamaan konversioiden toteutumisen. Konversioiden mittaaminen auttaa markkinoijia ymmärtämään, mitkä markkinointitoimenpiteet ovat tehokkaita ja tuottavat parhaita tuloksia.

Kun konversiota mitataan, yksi keskeinen mittari on konversioaste. Konversioaste lasketaan jakamalla konvertoituneiden kävijöiden määrä kaikkien kävijöiden määrällä ja kertomalla tulos 100:lla prosenttiluvun saamiseksi. Esimerkiksi, jos verkkokaupassa vieraili 1000 kävijää ja 50 heistä teki ostoksen, konversioaste olisi 5 %.

Lisäksi markkinoijat voivat seurata konversioita eri markkinointikanavista. Esimerkiksi sosiaalisen median kampanjoissa voidaan seurata, kuinka monta kävijää tuli verkkosivustolle sosiaalisen median kautta ja kuinka moni heistä suoritti toivotun toimenpiteen. Näiden tietojen avulla voidaan arvioida, miten eri markkinointikanavat vaikuttavat konversioiden saavuttamiseen ja määrittää, mitkä kanavat ovat tehokkaimpia.

Mitkä ovat yleisimmät konversion tavoitteet?

Markkinoinnin konversion tavoitteet voivat vaihdella yrityksestä ja kampanjasta riippuen. Kuitenkin on olemassa muutamia yleisiä konversion tavoitteita, jotka ovat tyypillisiä monille yrityksille ja markkinointikampanjoille.

 1. Tuotteen tai palvelun ostaminen: Tämä on yksi yleisimmistä konversion tavoitteista, erityisesti verkkokaupoissa. Konversio tapahtuu, kun verkkosivuston kävijä suorittaa ostoksen ja muuttuu asiakkaaksi.
 2. Uutiskirjeen tilaaminen: Monet yritykset pyrkivät kasvattamaan uutiskirjeen tilaajien määrää. Konversio saavutetaan, kun kävijä täyttää lomakkeen ja tilaa uutiskirjeen, mikä mahdollistaa suoran kommunikaation potentiaalisten asiakkaiden kanssa.
 3. Lomakkeen täyttäminen: Esimerkiksi liidien keräämiseen käytettävillä lomakkeilla tavoitellaan konversiota, kun kävijä täyttää yhteystietonsa ja ilmaisee kiinnostuksensa yrityksen tarjoamista palveluista tai tuotteista.
 4. Sovelluksen lataaminen: Sovelluskehittäjät ja mobiilipelien tarjoajat pyrkivät saamaan kävijät lataamaan heidän sovelluksensa. Konversio tapahtuu, kun kävijä lataa sovelluksen ja alkaa käyttää sitä.
 5. Rekisteröityminen ja tilin luominen: Jotkut palveluntarjoajat edellyttävät kävijää rekisteröitymään ja luomaan tilin saadakseen täyden pääsyn heidän palveluihinsa. Tällöin konversio tapahtuu, kun kävijä suorittaa rekisteröitymisen ja luo käyttäjätilin.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä yleisistä konversion tavoitteista. On tärkeää, että yritykset määrittävät selkeät ja mitattavat tavoitteet markkinointikampanjoilleen, jotta voidaan arvioida kampanjan tehokkuutta ja saavutettuja tuloksia.

Miten konversioiden optimointi vaikuttaa liiketoiminnan tuloksiin?

Konversioiden optimointi on keskeinen osa markkinoinnin strategiaa, joka voi vaikuttaa merkittävästi liiketoiminnan tuloksiin. Kun markkinoinnin konversioita optimoidaan, pyritään parantamaan konversioastetta ja saamaan enemmän kävijöitä suorittamaan toivotut toimenpiteet. Tämä voi johtaa useisiin positiivisiin vaikutuksiin liiketoiminnalle:

 1. Lisääntynyt myynti: Kun konversioaste nousee ja enemmän kävijöitä muuttuu asiakkaiksi, myös myynti kasvaa. Tämä voi olla erityisen merkittävää verkkokaupoissa, joissa jokainen suoritettu ostos tarkoittaa suoraa liikevaihdon kasvua.
 2. Kustannustehokkuus: Konversioiden optimointi voi auttaa parantamaan markkinointikampanjoiden kustannustehokkuutta. Kun suurempi osa kävijöistä suorittaa toivotun toimenpiteen, markkinointikulut voidaan jakaa suuremmalle konvertoituneiden kävijöiden joukolle, mikä alentaa hankintakustannuksia per konversio.
 3. Asiakasuskollisuus: Hyvin suunnitellut konversion tavoitteet voivat auttaa luomaan positiivisen asiakaskokemuksen ja sitouttamaan asiakkaita paremmin. Tyytyväiset asiakkaat ovat todennäköisemmin uskollisia ja palaavat yrityksen asiakkaiksi uudelleen.
 4. Tarkempi päätöksenteko: Konversioiden optimointi perustuu usein datan analysointiin ja testaamiseen. Tämä antaa markkinoijille paremman käsityksen siitä, mikä toimii ja mikä ei. Näin päätöksiä voidaan tehdä datan perusteella, mikä johtaa tehokkaampiin ja paremmin kohdennettuihin markkinointitoimenpiteisiin.

Mitkä ovat tehokkaimmat strategiat konversion parantamiseksi?

Konversion parantaminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja strategioita, jotka voivat vaihdella eri tilanteissa. On olemassa kuitenkin muutamia tehokkaita strategioita, joita voidaan soveltaa monissa tilanteissa:

 1. Käyttäjäkokemuksen parantaminen: Käyttäjäkokemus on keskeinen tekijä konversioiden saavuttamisessa. Sivuston tai kampanjan kävijöiden on oltava helppo navigoida ja suorittaa toivotut toimenpiteet. Käytettävyyden parantaminen ja selkeä call-to-action -elementtien sijoittaminen voivat auttaa lisäämään konversioasteita.
 2. A/B-testaus: A/B-testaus on tehokas menetelmä eri elementtien, kuten otsikoiden, kuvien ja painikkeiden, vertailemiseksi keskenään. Näin voidaan selvittää, mikä versio tuottaa parempia konversioita ja tehdä päätöksiä perustuen tuloksiin.
 3. Kohdennettu sisältö: Kohdennettu ja personoitu sisältö voi lisätä kävijöiden kiinnostusta ja saada heidät sitoutumaan enemmän. Kun sisältö vastaa paremmin kävijän tarpeita ja kiinnostuksen kohteita, konversioiden todennäköisyys kasvaa.
 4. Landing-sivujen optimointi: Kampanjoiden kohdalla tärkeitä ovat landing-sivut, joihin kävijät ohjataan. Näiden sivujen suunnittelu, sisältö ja call-to-action -elementit ovat kriittisiä onnistuneen konversion saavuttamisessa.
 5. Nopeus ja responsiivisuus: Verkkosivuston nopeus ja responsiivisuus ovat tärkeitä tekijöitä kävijäkokemuksessa. Nopeat latausajat ja hyvin toimiva mobiilisivusto voivat vaikuttaa positiivisesti konversioihin.
 6. Sosiaalisen todisteen hyödyntäminen: Positiiviset asiakasarviot ja suositukset voivat lisätä luottamusta yritystä kohtaan ja auttaa vakuuttamaan kävijöitä suorittamaan toivotun toimenpiteen.

Nämä strategiat ovat vain muutamia esimerkkejä konversion parantamiseen käytettävistä menetelmistä. Jokaisen yrityksen ja kampanjan tulee määrittää oma ainutlaatuinen strategiansa perustuen tavoitteisiin, kohdeyleisöön ja markkinointikanaviin.

Miten A/B-testaus liittyy konversioiden optimointiin?

A/B-testaus on tehokas menetelmä konversioiden optimoinnissa. Se on prosessi, jossa kaksi tai useampia erilaisia versioita jostain verkkosivuston tai markkinointikampanjan elementistä, kuten otsikosta, kuvasta tai call-to-action -painikkeesta, vertaillaan keskenään. Näiden eri versioiden suorituskykyä mitataan ja verrataan toisiinsa, jotta voidaan selvittää, mikä versio tuottaa parempia konversioita.

A/B-testaus toimii seuraavasti:

 1. Määritä testattava elementti: Ensimmäinen askel on valita se elementti, jota halutaan testata. Se voi olla esimerkiksi verkkosivun otsikko, kuvavalinta tai mainoksen teksti.
 2. Luo eri versiot: Sen jälkeen luodaan vähintään kaksi eri versiota testattavasta elementistä. Esimerkiksi, jos testataan otsikkoa, voi olla kaksi eri otsikkoa, jotka eroavat toisistaan.
 3. Jakaa kävijät: Testin aikana kävijät ohjataan satunnaisesti joko alkuperäiseen sivuun tai yhteen testiversioista. Tällä tavoin varmistetaan, että testin tulos on luotettava.
 4. Mittaa suorituskyky: Testin aikana mitataan kunkin version konversioaste. Seurataan, kuinka moni kävijä suorittaa toivotun toimenpiteen kummassakin versiossa.
 5. Tee päätökset: Kun testi on suoritettu ja tulokset saatu, tehdään päätökset sen perusteella, mikä versio tuotti parempia konversioita. Paras versio otetaan käyttöön pysyvästi, ja tarvittaessa voidaan suorittaa uusia testejä jatkuvan optimoinnin tavoitteena.

A/B-testaus on jatkuva prosessi, jota voidaan soveltaa useisiin markkinoinnin elementteihin. Se auttaa markkinoijia tekemään päätöksiä datan perusteella, mikä johtaa parempiin tuloksiin ja kustannustehokkaampaan markkinointiin.

Mikä on konversioaste ja miten se lasketaan?

Konversioaste on tärkeä mittari markkinoinnin konversion seurannassa. Se kuvaa prosenttiosuutta sivuston kävijöistä, jotka suorittavat toivotun toimenpiteen, kuten ostoksen tai lomakkeen täyttämisen. Konversioasteen laskeminen on suhteellisen yksinkertainen, ja se voidaan ilmaista prosentteina.

Konversioaste lasketaan seuraavasti:

Konversioaste = (Konvertoituneiden kävijöiden määrä / Kaikkien kävijöiden määrä) x 100

Esimerkiksi, jos verkkokaupassa vieraili yhteensä 1000 kävijää ja heistä 50 teki ostoksen, konversioaste lasketaan seuraavasti:

Konversioaste = (50 / 1000) x 100 = 5 %

Tämä tarkoittaa, että verkkokaupan konversioaste on 5 %, eli 5 % kaikista kävijöistä teki ostoksen.

Konversioasteen seuranta on tärkeää, koska se auttaa markkinoijia ymmärtämään, kuinka hyvin heidän markkinointitoimenpiteensä toimivat ja millaisia tuloksia ne saavuttavat. Lisäksi konversioaste voi vaihdella eri markkinointikanavissa ja sivuilla, joten sen seuranta auttaa tunnistamaan tehokkaimmat strategiat ja optimoimaan markkinointitoimenpiteitä.

Miten eri markkinointikanavat vaikuttavat konversioihin?

Eri markkinointikanavat voivat vaikuttaa konversioihin eri tavoin. Jokaisella kanavalla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja niillä voi olla erilainen vaikutus kävijöihin ja konversion toteutumiseen. On tärkeää ymmärtää, miten eri kanavat toimivat ja miten ne vaikuttavat konversioihin, jotta markkinointistrategiaa voidaan optimoida.

Tässä muutamia esimerkkejä eri markkinointikanavien vaikutuksesta konversioihin:

 1. Hakukonemarkkinointi (SEM): Hakukonemarkkinoinnilla, kuten Google AdWordsilla, on usein suora vaikutus konversioihin. Mainoksia näytetään käyttäjille, jotka tekevät hakuja liittyen tietyille avainsanoille. Tämä voi tuoda liikennettä sivustolle, joka on erityisen kiinnostunut tietystä tuotteesta tai palvelusta, mikä lisää konversion todennäköisyyttä.
 2. Sosiaalinen media: Sosiaalisen median markkinointi voi vaikuttaa konversioihin positiivisesti, kun käyttäjät ovat aktiivisia ja sitoutuneita. Käyttäjät saattavat klikata mainoksia, siirtyä verkkosivustolle ja suorittaa toivotun toimenpiteen, kuten ostoksen, jos he ovat kiinnostuneita kampanjan tarjonnasta.
 3. Sähköpostimarkkinointi: Sähköpostimarkkinoinnilla voidaan vaikuttaa konversioihin lähettämällä kohdennettuja tarjouksia ja viestejä. Hyvin kohdistetut sähköpostit voivat houkutella kävijöitä takaisin verkkosivustolle ja lisätä konversioita.
 4. Hakukoneoptimointi (SEO): Hakukoneoptimointi voi vaikuttaa konversioihin parantamalla verkkosivuston näkyvyyttä hakutuloksissa. Jos sivusto nousee hakutuloksissa korkeammalle, se saa enemmän liikennettä, mikä voi lisätä konversioita.
 5. Kuinka eri kanavia yhdistetään?: Monikanavainen markkinointi, jossa eri kanavia yhdistetään ja tuetaan toisiaan, voi olla erittäin tehokas konversioiden kannalta. Esimerkiksi, kun käyttäjä näkee mainoksen sosiaalisessa mediassa ja sitten myöhemmin saa sähköpostimarkkinointiviestin samasta tarjouksesta, se voi lisätä todennäköisyyttä konversion saavuttamiseksi.

Markkinoijien tulisi analysoida huolellisesti eri markkinointikanavien vaikutuksia konversioihin ja mukauttaa strategiansa vastaavasti. Tavoitteena on hyödyntää kunkin kanavan vahvuuksia ja maksimoida konversioiden saavuttaminen.

Mikä rooli käyttäjäkokemuksella on konversioiden kannalta?

Käyttäjäkokemuksella on keskeinen rooli konversioiden kannalta. Kävijöiden miellyttävä ja sujuva kokemus verkkosivustolla tai markkinointikampanjassa voi lisätä konversion todennäköisyyttä huomattavasti. Hyvä käyttäjäkokemus voi saada kävijät sitoutumaan ja suorittamaan toivotun toimenpiteen, kun taas huono käyttäjäkokemus voi aiheuttaa kävijöiden poistumisen sivustolta ja konversion menettämisen.

Käyttäjäkokemuksen merkittäviä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa konversioihin, ovat muun muassa:

 1. Responsiivisuus: Sivuston tulisi toimia saumattomasti eri laitteilla, kuten älypuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla. Responsiivinen suunnittelu varmistaa, että kävijä saa hyvän kokemuksen riippumatta käyttämästään laitteesta.
 2. Käytettävyys: Sivuston tulee olla helppokäyttöinen ja navigointi tulee olla selkeää. Kävijän tulisi löytää helposti etsimänsä tiedot ja päästä haluamaansa toimenpiteeseen ilman turhia esteitä.
 3. Nopeus: Sivuston latausaikojen tulee olla mahdollisimman lyhyet. Pitkät latausajat voivat ärsyttää kävijöitä ja saada heidät poistumaan sivustolta ennen toivottua toimenpidettä.
 4. Visuaalinen houkuttelevuus: Hyvä visuaalinen suunnittelu voi herättää kävijöiden mielenkiinnon ja innostuksen. Hienoja kuvia ja houkuttelevia elementtejä käytettäessä kävijät ovat todennäköisemmin sitoutuneita ja valmiita suorittamaan toivotun toimenpiteen.
 5. Call-to-action: Selkeä ja houkutteleva call-to-action -painike voi ohjata kävijän suorittamaan toivotun toimenpiteen. Painikkeen tulee olla helposti havaittavissa ja houkutteleva, jotta kävijä haluaa klikata sitä.
 6. Luottamus: Sivustolla tai kampanjassa tulee olla elementtejä, jotka lisäävät kävijän luottamusta. Tämä voi sisältää esimerkiksi asiakasarvioita, suosituksia, takuun tai turvallisen maksutavan käytön.

Huolellisesti suunniteltu käyttäjäkokemus voi lisätä konversioiden määrää ja parantaa markkinoinnin tehokkuutta. Markkinoijien tulisi jatkuvasti analysoida ja testata käyttäjäkokemuksen elementtejä, jotta voidaan optimoida konversioiden saavuttaminen ja luoda positiivinen vaikutelma brändistä ja yrityksestä.

Johtopäätös:

Markkinoinnin konversio on olennainen osa tehokasta markkinointistrategiaa. Se kuvaa halutun toimenpiteen suorittamista ja voi vaikuttaa merkittävästi liiketoiminnan tuloksiin. Konversion optimointi vaatii jatkuvaa seurantaa, analysointia ja testausta, jotta voidaan tunnistaa tehokkaimmat strategiat ja parantaa konversioastetta. Käyttäjäkokemuksella on keskeinen rooli konversioiden kannalta, ja hyvä suunnittelu voi houkutella kävijöitä sitoutumaan ja suorittamaan toivotun toimenpiteen. Kattava ja huolellisesti harkittu markkinointistrategia, joka perustuu dataan ja analytiikkaan, voi tuoda merkittäviä tuloksia ja auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa.

Leave a Reply