You are currently viewing Mitä on vaikuttajamarkkinointi?
Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Vaikuttajamarkkinointi on nykyaikainen markkinointistrategia, joka on kasvattanut suosiotaan sosiaalisen median vahvistuessa. Siinä yritykset tekevät yhteistyötä vaikuttajien kanssa, jotka ovat tunnettuja ja vaikutusvaltaisia sosiaalisen median käyttäjiä. Näiden vaikuttajien tehtävänä on mainostaa yrityksen tuotteita tai palveluita omassa some-kanavassaan. Vaikuttajamarkkinoinnin avulla yritykset pyrkivät tavoittamaan kohdeyleisönsä entistä paremmin ja luomaan aitoja suhteita kuluttajiin.

Mitä etuja vaikuttajamarkkinoinnilla on perinteiseen mainontaan verrattuna?

Vaikuttajamarkkinoinnin etuihin perinteiseen mainontaan verrattuna kuuluvat:

 1. Luottamuksen rakentaminen: Vaikuttajat ovat usein jo luoneet vahvan suhteen seuraajiinsa, mikä antaa heille uskottavuutta ja luottamusta. Mainokset, jotka tulevat luotettavan vaikuttajan suusta, voivat vaikuttaa kuluttajiin enemmän kuin perinteiset mainokset.
 2. Kohdennettu yleisö: Vaikuttajilla on usein selkeästi määritelty kohdeyleisö, joten yritykset voivat tavoittaa juuri ne kuluttajat, jotka ovat todennäköisesti kiinnostuneita heidän tuotteistaan tai palveluistaan.
 3. Sisältömarkkinoinnin tehokkuus: Vaikuttajamarkkinointi on osa sisältömarkkinointia, joka pyrkii tarjoamaan arvokasta sisältöä kuluttajille. Tämä voi herättää mielenkiinnon ja sitoutumisen tuotteeseen tai palveluun ilman suoraa mainosviestiä.
 4. Sosiaalisen todisteen voima: Kun vaikuttaja suosittelee tuotetta tai palvelua, se voi toimia sosiaalisena todisteena muille kuluttajille, jotka näkevät vaikuttajan suositukset ja arvostelut.
 5. Mittaus ja seuranta: Vaikuttajamarkkinoinnin digitaalinen luonne mahdollistaa tarkemman seurannan ja mittauksen mainonnan tehokkuudesta. Yritykset voivat analysoida, kuinka monta kertaa mainos on näytetty, kuinka monta kertaa sitä on klikattu ja mikä on ollut lopullinen vaikutus.
 6. Luovuus ja monipuolisuus: Vaikuttajamarkkinoinnissa on tilaa luovuudelle ja monipuolisuudelle. Yritykset voivat tehdä yhteistyötä eri tyyppisten vaikuttajien kanssa ja luoda erilaisia kampanjoita eri kanaviin.
 7. Sosiaalisen median hyödyntäminen: Sosiaalisen median alustat ovat täynnä potentiaalisia asiakkaita, ja vaikuttajamarkkinointi tarjoaa yrityksille mahdollisuuden hyödyntää näitä alustoja ja tavoittaa laajempi yleisö.
 8. Nopea reagointi ja joustavuus: Vaikuttajamarkkinointi voi olla nopeampi ja joustavampi kuin perinteiset mainoskampanjat, sillä vaikuttajat voivat julkaista sisältöä melko välittömästi, kun yhteistyö on sovittu.
 9. Kustannustehokkuus: Vaikka suurten vaikuttajien yhteistyö voi olla kallista, mikrovaikuttajat tai paikalliset vaikuttajat voivat tarjota kustannustehokkaan tavan tavoittaa tiettyjä kohderyhmiä.
 10. Brändin persoonallisuuden korostaminen: Yhteistyö vaikuttajan kanssa voi auttaa yritystä korostamaan brändinsä persoonallisuutta ja arvoja, mikä voi houkutella samankaltaisia kuluttajia.

Vaikka vaikuttajamarkkinoinnilla on monia etuja, on myös tärkeää ottaa huomioon sen haasteet ja riskejä. Onnistunut vaikuttajamarkkinointi vaatii huolellista suunnittelua, yhteistyökumppanin valintaa ja avointa viestintää molempien osapuolien välillä.

Miten vaikuttajat valitaan ja miten yritykset tekevät yhteistyötä heidän kanssaan?

Vaikuttajien valinta on tärkeä osa vaikuttajamarkkinointistrategiaa, ja se perustuu usein useisiin tekijöihin. Yritysten on ensin määriteltävä kampanjansa tavoitteet ja kohdeyleisö. Tämän jälkeen he voivat etsiä vaikuttajia, joiden seuraajakunta vastaa tavoiteltua kohdeyleisöä ja joiden arvomaailma sopii yrityksen brändiin.

Ad - Web Hosting from SiteGround - Crafted for easy site management. Click to learn more.

Vaikuttajien valinnassa huomioon otettavia tekijöitä ovat muun muassa:

 • Kohdeyleisö: Vaikuttajalla tulisi olla seuraajia, jotka ovat yrityksen tavoitteleman kohdeyleisön kaltaisia.
 • Niche: Yritys voi haluta yhteistyötä vaikuttajan kanssa, joka on erikoistunut tiettyyn aiheeseen tai alaan, jotta kampanja tavoittaa oikeanlaisen yleisön.
 • Sitoutuminen: Yrityksen kannattaa tarkastella, kuinka aktiivisia ja sitoutuneita vaikuttajan seuraajat ovat hänen sisältöönsä.
 • Sisällön laatu: Yrityksen on arvioitava vaikuttajan tuottaman sisällön laatu ja sopivuus yrityksen brändiin.
 • Aitous: Aitous ja rehellisyys ovat tärkeitä vaikuttajamarkkinoinnissa. Yrityksen tulisi valita vaikuttajia, jotka vaikuttavat olevan aitoja ja jotka eivät mainosta liian usein tai liian monia tuotteita.

Yritykset voivat lähestyä vaikuttajia suoraan tai käyttää vaikuttajamarkkinointiin erikoistuneita välittäjiä tai alustoja. Yhteistyön ehdot, sisältö ja korvaukset sovitaan yleensä kirjallisesti sopimuksessa.

Mitkä ovat yleisimmät sosiaalisen median alustat, joilla vaikuttajamarkkinointia toteutetaan?

Vaikuttajamarkkinointia voidaan toteuttaa useilla eri sosiaalisen median alustoilla, mutta joitain yleisimpiä ovat:

 1. Instagram: Instagram on suosittu alusta visuaaliselle sisällölle, kuten kuville ja lyhyille videoille. Se on erityisen suosittu lifestyle-, muoti- ja kauneusalan vaikuttajien keskuudessa.
 2. YouTube: YouTube on videoalusta, joka tarjoaa mahdollisuuden pidemmille videoille ja erilaisille sisältömuodoille. Monet vaikuttajat tuottavat YouTubeen esimerkiksi tutoriaaleja, arvosteluja ja vlogisisältöä.
 3. TikTok: TikTok on lyhyiden videoiden alusta, joka on erityisen suosittu nuoremman kohderyhmän keskuudessa. Vaikuttajat voivat luoda nopeita ja viihdyttäviä videoita, jotka voivat nopeasti levitä suurelle yleisölle.
 4. Twitter: Twitter on viestintäalusta, jossa viestit ovat rajoitettuja 280 merkkiin. Vaikuttajat voivat jakaa nopeita ajatuksiaan, mielipiteitään ja linkkejä muihin sisältöihin.
 5. Facebook: Vaikka Facebookin suosio on hieman laskenut nuorempien käyttäjien keskuudessa, se on edelleen merkittävä alusta vaikuttajamarkkinoinnille erityisesti vanhemman kohderyhmän tavoittamiseksi.

Millaisia riskejä ja haasteita vaikuttajamarkkinointiin liittyy?

Vaikuttajamarkkinointi voi olla erittäin tehokas strategia, mutta siinä liittyy myös riskejä ja haasteita:

 1. Epäaitous: Jos vaikuttaja ei ole aito tai näyttää olevan kiinnostunut vain korvauksesta, se voi heikentää hänen uskottavuuttaan seuraajien silmissä.
 2. Kohderyhmän väärin kohdentaminen: Jos vaikuttaja ei ole relevantti yrityksen kohdeyleisölle, kampanja voi olla vähemmän tehokas.
 3. Väärinymmärrykset: Yrityksen ja vaikuttajan välillä voi olla väärinymmärryksiä sisällöstä, aikatauluista tai korvauksista, mikä voi johtaa konflikteihin.
 4. Kampanjan mitattavuus: Vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuuden mittaaminen voi olla haastavaa, mikä voi tehdä ROI:n arvioinnista vaikeampaa.
 5. Mainosväsymys: Jos seuraajat näkevät liian monta mainosta samalta vaikuttajalta tai heiltä, he voivat tulla immuuniksi mainoksille ja menettää kiinnostuksensa.
 6. Vaikuttajan maine: Vaikuttajan omat teot tai julkiset lausunnot voivat vaikuttaa hänen maineeseensa ja sitä kautta myös yrityksen brändiin.
 7. Kilpailu: Koska vaikuttajamarkkinointi on kasvava ala, kilpailu suosittujen vaikuttajien yhteistyöstä voi olla kovaa ja hintataso korkea.
 8. Muuttuvat algoritmit: Sosiaalisen median alustojen algoritmit voivat muuttua, mikä voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon seuraajia näkee vaikuttajan sisällön.

Miten vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuutta mitataan?

Vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuutta voidaan mitata monin eri tavoin. Joitakin yleisimmin käytettyjä mittareita ovat:

 1. Seuraajien määrä ja sitoutuminen: Yksi yksinkertainen mittari on tarkastella vaikuttajan seuraajien määrää ja kuinka aktiivisesti he reagoivat hänen sisältöönsä, kuten tykkäämällä ja kommentoimalla.
 2. Näyttökerrat ja osallistumiset: Yritys voi seurata, kuinka monta kertaa vaikuttajan mainos on näytetty ja kuinka monta kertaa se on tuottanut osallistumisia, kuten klikkauksia tai linkkien napsautuksia.
 3. Konversiot ja myynnit: Tämä mittari keskittyy suoraan siihen, kuinka monta myyntiä tai konversiota vaikuttajamarkkinointi on tuonut.
 4. Bränditietoisuus: Vaikuttajamarkkinointi voi lisätä brändin tietoisuutta, joten yritykset voivat kysyä seuraajiltaan tai kuluttajiltaan, ovatko he kuulleet yrityksestä vaikuttajan kautta.
 5. Sosiaalinen media engagement: Vaikuttajamarkkinointi voi lisätä yrityksen sosiaalisen median kanavien sitoutumista ja lisätä seuraajien määrää.

Mittaaminen on tärkeää, jotta yritykset voivat arvioida vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuutta ja varmistaa, että se on linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa.

Mikä on mikrovaikuttaja ja miten se eroaa suuremmista vaikuttajista?

Mikrovaikuttaja on termi, joka viittaa vaikuttajaan, jolla on suhteellisen pieni, mutta sitoutunut seuraajakunta. Mikrovaikuttajilla on yleensä muutama tuhatta seuraajaa, ja heidän sisältönsä keskittyy usein tarkasti määritettyyn aihepiiriin tai kohdeyleisöön.

Mikrovaikuttajilla voi olla useita etuja verrattuna suurempiin vaikuttajiin:

 1. Kohdennettu yleisö: Mikrovaikuttajat ovat usein erikoistuneet tiettyyn aihepiiriin tai kohderyhmään, joten heidän seuraajansa ovat todennäköisesti kiinnostuneempia ja sitoutuneempia heidän sisältöönsä.
 2. Aitous: Koska mikrovaikuttajilla on pienempi seuraajamäärä, heidän vuorovaikutuksensa seuraajien kanssa voi olla henkilökohtaisempaa ja aitoa.
 3. Kustannustehokkuus: Yhteistyö mikrovaikuttajan kanssa voi olla kustannustehokkaampaa kuin suuren vaikuttajan, ja se sopii erityisen hyvin pienemmille yrityksille tai paikallisille yrityksille, joilla on rajallinen budjetti.
 4. Algoritmin vaikutus: Sosiaalisen median algoritmit saattavat suosia mikrovaikuttajia suurten vaikuttajien sijaan, jolloin heidän sisältönsä näkyy paremmin seuraajilleen.

Vaikka mikrovaikuttajien yhteistyö voi olla tehokasta tietyissä tilanteissa, on tärkeää valita vaikuttajat strategian tavoitteiden ja kohdeyleisön perusteella, oli kyseessä sitten mikrovaikuttaja tai suuri vaikuttaja.

Kuinka vaikuttajamarkkinointi voi auttaa paikallisten yritysten näkyvyyttä?

Vaikuttajamarkkinointi voi olla erinomainen tapa lisätä paikallisten yritysten näkyvyyttä ja tavoittaa potentiaalisia asiakkaita alueella. Paikallisten yritysten on usein haastavaa kilpailla suurempien ketjujen kanssa, mutta vaikuttajamarkkinointi voi tarjota heille mahdollisuuden tavoittaa juuri oikeanlaisia kuluttajia.

Vaikuttajamarkkinointi voi auttaa paikallisia yrityksiä seuraavilla tavoilla:

 1. Kohdennettu yleisö: Paikalliset vaikuttajat voivat tavoittaa juuri ne kuluttajat, jotka ovat alueen asukkaita ja todennäköisesti kiinnostuneita paikallisista tuotteista tai palveluista.
 2. Sana suusta: Paikalliset vaikuttajat voivat toimia ikään kuin suosittelijoina, jotka jakavat tietoa paikallisista yrityksistä ja vahvistavat näin sana suusta -markkinoinnin voimaa.
 3. Yhteisöllisyys: Vaikuttajat voivat auttaa luomaan yhteisöllisyyttä paikallisten yritysten ja asiakkaiden välille, mikä voi lisätä asiakasuskollisuutta.
 4. Tapahtumat ja kampanjat: Vaikuttajien avulla paikalliset yritykset voivat markkinoida erilaisia tapahtumia ja kampanjoita, joilla on tarkoitus houkutella uusia asiakkaita ja lisätä myyntiä.
 5. Visuaalinen sisältö: Paikalliset vaikuttajat voivat tuottaa laadukasta visuaalista sisältöä yrityksille, mikä voi houkutella potentiaalisia asiakkaita tutustumaan yritykseen.
 6. Luottamus: Paikalliset vaikuttajat ovat usein tuttuja ja tunnettuja omassa yhteisössään, mikä voi lisätä luottamusta heidän suosituksiaan kohtaan.

Vaikka vaikuttajamarkkinointi voi olla tehokas keino lisätä paikallisten yritysten näkyvyyttä, on tärkeää valita oikeat vaikuttajat ja varmistaa, että heidän arvonsa ja sisältönsä sopivat yhteen yrityksen brändin ja tavoitteiden kanssa.

Mitä ovat kumppanuusohjelmat ja miten ne liittyvät vaikuttajamarkkinointiin?

Kumppanuusohjelmat ovat yhteistyösopimuksia, joissa yritys ja vaikuttaja tai sisältöntuottaja tekevät pitkäaikaisen yhteistyön. Tässä yhteistyömuodossa vaikuttajat toimivat ikään kuin yrityksen brändilähettiläinä pidemmällä aikavälillä ja ovat osa yrityksen markkinointistrategiaa jatkuvasti.

Kumppanuusohjelmat voivat sisältää esimerkiksi seuraavia elementtejä:

 1. Sisällön tuotanto: Kumppanuusohjelmaan kuuluu usein vaikuttajan sitoutuminen tuottamaan säännöllisesti sisältöä yrityksen tuotteista tai palveluista.
 2. Tapahtumat ja kampanjat: Kumppanuusohjelma voi sisältää vaikuttajan osallistumisen erilaisiin tapahtumiin tai kampanjoihin, joita yritys järjestää.
 3. Brändin edustaminen: Vaikuttaja toimii kumppanuusohjelman aikana yrityksen brändilähettiläänä ja edustaa yritystä omassa some-kanavassaan.
 4. Yhteistyön mittarit: Kumppanuusohjelmaan liittyy usein tarkat mittarit, joilla seurataan yhteistyön tehokkuutta ja vaikuttajan suoritusta.

Kumppanuusohjelmat ovat pitkäaikaisia ja luovat vahvan yhteyden yrityksen ja vaikuttajan välille. Ne voivat olla erityisen hyödyllisiä brändin pitkäaikaisessa rakentamisessa ja asiakasuskollisuuden luomisessa.

Miten vaikuttajamarkkinointi on vaikuttanut kuluttajien ostokäyttäytymiseen?

Vaikuttajamarkkinointi on vaikuttanut merkittävästi kuluttajien ostokäyttäytymiseen useilla eri tavoilla:

 1. Sosiaalisen todisteen voima: Vaikuttajien suositukset ja arvostelut voivat toimia sosiaalisena todisteena ja auttaa kuluttajia tekemään ostopäätöksiä. Kun näkevät vaikuttajan käyttävän tai suosittelevan tuotetta, kuluttajat voivat kokea sen luotettavaksi ja houkuttelevaksi.
 2. Brändin uskottavuus: Kun yritys tekee yhteistyötä vaikuttajien kanssa, se voi lisätä brändinsä uskottavuutta. Tämä voi olla erityisen tärkeää uusille tai tuntemattomille yrityksille, jotka haluavat rakentaa luottamusta asiakkaidensa keskuudessa.
 3. Sisältömarkkinoinnin vaikutus: Vaikuttajamarkkinointi on osa sisältömarkkinointia, joka pyrkii tarjoamaan arvokasta sisältöä kuluttajille. Tämä voi herättää mielenkiinnon tuotteeseen tai palveluun ilman suoraa mainosviestiä.
 4. Kohdennettu markkinointi: Vaikuttajamarkkinointi auttaa yrityksiä tavoittamaan tarkasti määritellyn kohderyhmän. Kun vaikuttaja on jo tavoittanut oikeanlaiset seuraajat, yrityksen tuotteet tai palvelut ovat todennäköisemmin relevantteja näille kuluttajille.
 5. Tuote-esittelyt: Vaikuttajat voivat esitellä uusia tuotteita tai palveluita omassa some-kanavassaan, mikä lisää niiden näkyvyyttä ja houkuttelevuutta kuluttajien silmissä.
 6. Asiantuntijuuden ja kokemuksen tuominen: Monet vaikuttajat ovat erikoistuneet tiettyihin aihepiireihin tai alueisiin, joten he voivat tuoda arvokasta asiantuntemusta ja kokemusta tuotteista tai palveluista.

Vaikka vaikuttajamarkkinointi voi olla tehokas tapa vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen, on tärkeää, että kampanjat ovat aitoja ja rehellisiä, jotta kuluttajat voivat luottaa vaikuttajien suosituksiin ja arvosteluihin.

Päätelmä

Vaikuttajamarkkinointi on voimakkaasti kasvava markkinoinnin muoto, joka tarjoaa monia mahdollisuuksia brändin näkyvyyden ja myynnin kasvattamiseen. Se voi olla erittäin tehokas tapa tavoittaa kohdeyleisöä aidoilla ja sitouttavilla sisällöillä. Kuitenkin, vaikuttajamarkkinointiin liittyy myös haasteita ja riskejä, jotka on otettava huomioon kampanjoiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

On tärkeää tehdä perusteellista tutkimusta ja suunnittelua ennen vaikuttajamarkkinointikampanjan käynnistämistä. Selkeät tavoitteet, oikeanlaisten vaikuttajien valinta ja tulosten mittaaminen ovat avainasemassa onnistuneen kampanjan varmistamiseksi.

Leave a Reply